Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KFS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.05.2019 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”.

Kwota niewykorzystanych środków limitu KFS na rok 2019, pozostała po zakończeniu pierwszego naboru wniosków, wynosi około 500 000,00 zł.

Aktualny regulamin przyznawania dofinansowania ze środków KFS, wniosek, wzór umowy i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce dokumenty do pobrania → Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 8, pok. nr 2.

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie w formie tradycyjnej/papierowej, wypełnione na właściwym druku, w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 8, pok. nr 2 w dniu 15 maj 2019 w godzinach od 08.00 do 14.00.

Wnioski złożone w formie elektronicznej (e-mail) a także złożone w innym terminie lub miejscu niż w/wymieniony, lub przesłane drogą pocztową, a także wypełnione na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków oraz konieczność zawarcia umów przed terminem rozpoczęcia kształcenia, Pracodawca przy planowaniu terminu szkolenia powinien uwzględnić okres ok. 3 miesięcy, począwszy od dnia złożenia wniosku, który będzie przeznaczony na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019, określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przyjmuje, że w 2019 roku środki KFS przeznaczone zostaną na finansowanie działań określonych w art. 69 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym na:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób które nie posiadają świadectwa dojrzałości

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup o których mowa w art.4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powyżej 45 roku życia.

Pracodawca ubiegający się w 2019 r. o przyznanie środków KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z powyższych priorytetów.

Szczegółowy wykaz zawodów deficytowych powiatu opolskiego i miasta Opole dostępny w załączniku – BAROMETR ZAWODÓW 2019 !!!

UWAGA: Dofinansowaniem ze środków KFS objęci zostaną tylko Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

DOBRA PRAKTYKA: Z uwagi na liczne braki formalne i błędy merytoryczne we „Wnioskach o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” składanych przez Pracodawców w latach ubiegłych, zapraszamy serdecznie wszystkich Pracodawców zamierzających ubiegać się o dofinansowanie ze środków KFS w 2019 r. do konsultacji celem weryfikacji wniosku (nie później niż do 14.05.2019r.) z pracownikami urzędu – Panem Adamem Tatoj i Panią Joanna Piesik.

U W A G A ! ! ! C

Częstą praktyką stosowaną przez organizatorów kształcenia jest pomoc Pracodawcom przy wypełnianiu wniosku, bądź też wypełnianie go za pracodawcę w całości. To nie tylko generuje wiele błędów w podstawowych danych Pracodawcy, ale przede wszystkim powoduje, iż np. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia jest identyczne w przypadku kilku wniosków złożonych przez różnych pracodawców, którzy zamierzają szkolić swoich pracowników u tego samego organizatora kształcenia. A zatem w sytuacji, kiedy do Urzędu wpłynie kilka wniosków z identycznymi uzasadnieniami w części opisowej, informacja ta zostanie odnotowana w karcie oceny merytorycznej, co skutkować będzie przyznaniem niższej liczby punktów za to kryterium oceny.

Szczegółowych informacji udziela:

Adam Tatoj i Joanna Piesik - tel. 77 / 44 23 204

 

Aktualność dodana przez: Izabela Bocheńska (2019-04-25 10:42:19) , zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2019-05-06 13:12:02)
Data wydarzenia : 2019-04-25
Data publikacji : 2019-05-06

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/598/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-ze-srodkow-kfs