Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Miasto Opole/ Powiatowy Urząd Pracy w Opolu projektu pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, PUP w Opolu ogłasza nabór na członków Komisji Oceny Wniosków o dotację – eksperta zewnętrznego w ramach procedury rozeznania rynku.

Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym Kandydata na członka Komisji Oceny Wniosków o dotację w projekcie TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2 (załącznik poniżej), wypełnionym elektronicznie wraz Kwestionariuszem osobowym Zleceniobiorcy (załącznik poniżej) w terminie do 25.04.2019 r. do godziny 10.00.

Ofertę można złożyć:

osobiście, drogą pocztową*, kurierem* w biurze projektu tj. w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 9 lub pok. 3 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ Imię i Nazwisko, z dopiskiem Formularz ofertowy Kandydata na członka Komisji Oceny Wniosków o dotację w projekcie TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2”

*W przypadku wysłania oferty drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia oferty uznaje się datę ich wpływu do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru ofert nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.

 

Członek Komisji Oceny Wniosków o dotację – ekspert zewnętrzny zobowiązany będzie do udziału w pracach Komisji Oceny Wniosków o dotację, zapoznanie się z wnioskiem o dotację, zapoznanie się z Biznesplanem, dokonanie oceny Biznesplanu zgodnie z Kartą oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ( wzoru druków na stronie www.pup.opole.pl → Projekty i Programy → Projekty EFS → Realizowane → TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2 ).

 

Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena brutto za wykonanie wszystkich prac i czynności opisanych wyżej w odniesieniu do jednego wniosku o dotację i jednego ocenianego Biznesplanu – waga max. 50/100 pkt.

- Doświadczenie Kandydata na członka KOW – waga max 50/100 pkt.

 

Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:

liczba punktów = ( Najniższa oferowana cena brutto / Cena badanej oferty brutto ) x 50.

 

Kryterium doświadczenie Kandydata na członka KOW – będzie obliczane wg wzoru:

liczba punktów = ( liczba ocenionych biznesplanów przez Kandydata na członka KOW / największą liczbę ocenionych biznesplanów spośród złożonych ofert przez Kandydata na członka KOW ) x 50.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Planowany termin realizacji: od 24.05.2019 – do zakończenia procedury odwoławczej

Osoba upoważniona przez Beneficjenta do kontaktów z Kandydatami na członka KOW Izabela Bocheńska, tel. 77 44 22 945

Aktualność dodana przez: Izabela Bocheńska (2019-04-02 16:14:02) , zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2019-04-02 16:16:47)
Data wydarzenia : 2019-04-02
Data publikacji : 2019-04-02

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/588/nabor-na-czlonka-komisji-oceny-wnioskow-o-dotacje