Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Projekt dla osób do 35 roku życia

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre realizuje projekt pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, umowa o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-0019/17).

Celem projektu jest reintegracja zawodowa i edukacyjna 54 osób zaliczanych do kategorii NEET w wieku 18-35 lat zamieszkałych na terenie województw: zachodniopomorskiego, opolskiego, podkarpackiego i pomorskiego.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. są w wieku 18-35 lat;
  1. posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo;
  2. zamieszkują województwo zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie i podkarpackie;
  3. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, jak również niestacjonarnym – w przypadku studentów studiów I, II lub III stopnia;
  4. nie szkolą się (nie uczestniczą w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz w okresie ostatnich czterech tygodni przed zakwalifikowaniem do projektu nie brali udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych.

Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup:

 1. osoby, które opuściły zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;
 2. osoby długotrwale bezrobotne;
 3. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne;
 4. osoby niepełnosprawne;
 5. kobiety.

Wsparcie dla Uczestnika w ramach projektu obejmuje trzy następujące po sobie, obowiązkowe fazy:

1) PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI

 1. Przygotowanie przez Mentora dla każdego Uczestnika IPD (Indywidualny Plan Działań) - kompleksowego programu działań koniecznych do podjęcia w ramach projektu w celu (re)integracji danej osoby z rynkiem pracy/systemem kształcenia lub szkolenia. IPD jest punktem wyjściowym dla udziału danej osoby w projekcie i wyznacza kierunki działań koniecznych do podjęcia w celu jej aktywizacji.
 2. Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu obejmujące:
 • Warsztat integracyjny (6 godzin),
  • Kurs rozwoju osobistego (30 godzin),
  • Indywidualne konsultacje z mentorem.
 1. Przygotowanie językowe Uczestników projektu obejmujące:
 • Kurs języka angielskiego (100 godzin).
 1. Przygotowanie kulturowe Uczestników obejmujące:
 • Warsztat interkulturowy (12 godzin).
 1. Wideo rozmowa z mentorem Partnera ponadnarodowego.

2) MOBILNOŚĆ PONADNARODOWA – wyjazd do Irlandii (pobyt w Cork - 60 dni)

 1. Warsztat kompetencji kulturowych.
 2. Warsztat interkulturowy (6 godzin).
 3. Kurs pierwszej pomocy.
 4. Zagraniczna praktyka zawodowa (min. 38 dni), w tym szkolenie Manual Handling (odpowiednik polskiego BHP)
 5. Szkolenie językowe z native speakerem (min. 1 dzień w tygodniu po 1 godzinie).
 6. Kurs rozwoju osobistego (ok. 26 godzin).
 7. Inne formy aktywizacji społeczno-zawodowej organizowane przez mentora ponadnarodowego

3) AKTYWIZACJA ZAWODOWA PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI

 1. Spotkanie podsumowujące z mentorem (6 godzin).
 2. Wsparcie doradcy zawodowego (śr. 10 godz./os.).
 3. Przygotowanie zawodowe – szkolenia/kursy zawodowe dla części Uczestników (zgodnie z IPD).
 4. Spotkanie z pracodawcami (6 godzin).
 5. Przekazanie CV Uczestników związkom pracodawców.
 6. Aktywne poszukiwanie pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projektodawca pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w projekcie (koszty dojazdu na zajęcia, koszty szkoleń, koszty dojazdu i pobytu w Irlandii, koszty ubezpieczeń).

Planowany harmonogram działań na terenie województwa opolskiego:

 1. Nabór uczestników i ich kwalifikacja (spotkania z mentorem) – wrzesień2018 r.
 2. Przygotowanie do mobilności – październik – grudzień 2018 r.
 3. Pobyt w Irlandii – styczeń – luty 2019 r.
 4. Aktywizacja zawodowa po powrocie z mobilności – marzec – kwiecień 2019 r.

Miejsce realizacji wsparcia:

Informujemy, że miejsce realizacji szkoleń (na terenie województwa opolskiego) zostanie ostatecznie ustalone na podstawie zgłoszeń uczestników – zostanie w maksymalny sposób dopasowane do miejsca zamieszkania uczestników i ich możliwości dojazdu.

Sposób składania zgłoszeń:

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Biurze Projektu w Szczecinie - Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin tel. (91) 85 22 615, e-mail: bez_granic@zgd.com.pl., czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 lub w siedzibie regionalnej biura - Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2), 48-303 Nysa, tel.: 576 392 989, czynne w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera z dopiskiem „BEZ GRANIC 2.0”).

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.bezgranic.zgd.com.pl (w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w biurze projektu.

 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem projektu p. Elżbietą Pilch, tel. 91 85 22 615,

e-mail: bez_granic@zgd.com.pl

 

Aktualność dodana przez: Ewa Parcej (2018-09-06 14:43:39) , zredagowana przez: Ewa Parcej (2018-09-07 07:18:28)
Data wydarzenia : 2018-08-28
Data publikacji : 2018-08-28

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/540/projekt-dla-osob-do-35-roku-%C5%BCycia