Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO WO 2014-2020 DZIAŁANIE 7.3

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu działając w imieniu Prezydenta Miasta Opola w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach wskazanego działania.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań związanych z zakładaniem działalności gospodarczej przez uczestników projektu tj. osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Opolu, dla których został określony I lub II profil pomocy w tym zwłaszcza dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiet, osób niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotne, osób o niskich kwalifikacjach, osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, migrantów powrotnych i imigrantów, w tym zadań związanych z bezzwrotnym wsparciem (dotacje) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujących:

a) usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i/lub doradztwo w ww. zakresie udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej;

b) przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania wsparcia;

c) wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznymw zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowana liczba Uczestników projektu: 60 osób.

Planowa liczba przyznanych dotacji: 40.

Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

Partnerem może zostać każdy podmiotz wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W przypadku przedsiębiorstw – Partner musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna Partnera powinna być zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobui metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej. Potencjalnych Partnerów prosimy o zapoznanie się z zał. Nr 7 - Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 7.3 do Regulaminu konkursu przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5316/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy, RPO WO 2014-2020 Nabór II

 

Proponowany podział zadań do realizacji przewidziany w projekcie:

Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

 1. Złożenie Wniosku o dofinansowanie projektu do WUP w Opolu.
 2. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z WUP w Opolu.
 3. Rekrutację uczestników projektu, w tym: nabór i ocena formalna złożonych przez Kandydatów do projektu Formularzy rekrutacyjnych, przeprowadzenie rozmów z Kandydatami do projektu przez doradców zawodowych, ocena merytoryczna złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora PUP w Opolu, przygotowanie Wstępnej i Ostatecznej listy rankingowej uczestników projektu.
 4. Podpisanie z Uczestnikami projektu Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie wsparcia szkoleniowo – doradczego.
 6. Nabór i ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu.
 7. Wybór członków i powołanie Komisji Oceny Wniosków o dotację.
 8. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji oraz Biznesplanów.
 9. Przygotowanie Podstawowej listy rankingowej.
 10. Przeprowadzenie procedury odwoławczej związanej z oceną Wniosków o przyznanie dotacji.
 11. Przygotowanie Listy rankingowej po odwołaniach oraz Listy rezerwowej.
 12. Poinformowanie Uczestników projektu o wynikach oceny Wniosków o przyznanie dotacji oraz o terminie i miejscu oraz rodzaju dokumentów jakie należy złożyć przed zawarciem Umowy na otrzymanie dotacji.
 13. Przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnikom projektu.
 14. Przeprowadzenie wizyt monitorujących prowadzonych przez Uczestników projektu działalności gospodarczych.
 1. Składanie wniosków o płatność do IP, monitoring Uczestników projektu dla IP, wszelka korespondencja pomiędzy IP, a Beneficjentem.

Partner

 1. Przygotowanie i zawarcie Umów na otrzymanie dotacji, wydanie Uczestnikom projektu Zaświadczeń o pomocy de minimis przyznanej na podstawie tych umowy, wypłata dotacji.
 2. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków przez komisję powołaną przez Partnera.
 3. Zawarcie z Uczestnikami projektu Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, wydanie Uczestnikom projektu Zaświadczenia o pomocy de minimis przyznanej na podstawie tych umowy, wypłata podstawowego wsparcia pomostowego.
 4. Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków przez komisję powołaną przez Partnera.
 5. Zawarcie z Uczestnikami projektu Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, wydanie Uczestnikom projektu Zaświadczenia o pomocy de minimis przyznanej na podstawie tych aneksów, wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego.
 6. Świadczenie doradztwa o charakterze specjalistycznymw zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa - oferowany wkład lokalowy, techniczny i zasoby ludzkie potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie przyznawania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Zakres współpracy z Wnioskodawcą w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Wysokość finansowego ( w procentach od 0- 5 % ) minimalnego wkładu własnego Partnera w stosunku do minimalnego finansowego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych.
 6. Wysokość przewidzianych dla Partnera ( w procentach od 1 – 100 % kosztów pośrednich ) całkowitych kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w stosunku do rzeczywiście poniesionych wydatków.

 

„Formularz zgłoszenia Partnera do projektu” należy składać nie później niż do 21 maja 2018 roku, do godziny 09:00 (decyduje data i godzina wpływu Formularza do siedziby PUP w Opolu), w zamkniętej kopercie, w siedzibie Powiatowego Urząd Pracy w Opolu, ul. Hubala 21, 45-266 Opole, I piętro, sekretariat.

Koperta powinna zawierać następujący opis ,, Formularz zgłoszenia Partnera do projektu RPO WO 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej”.

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 • Aktualny wydruk z KRS lub zaświadczenie z CEIDG lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • CV osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych przewidzianych do realizacji w projekcie dla Partnera.

 

Wybór partnera nastąpi na podstawie oceny dokonanej w oparciu o Kartę oceny potencjalnego Partnera, zgodnie z listą rankingową.

Wyniki naboru opublikowane zostaną najpóźniej 22 maja 2018 roku, do godziny 10.00 na stronie internetowej PUP w Opolu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP w Opolu.

Od decyzji dotyczącej wyboru Partnera pozostałym oferentom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora PUP w Opolu. Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej w terminie do 23 maja 2018 r. do godziny 12.00; liczy się data wpływu odwołania do siedziby PUP w Opolu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego. Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

- wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu,

- negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań w ramach projektu,

- unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Izabela Bocheńska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, tel. 77 44 22 945

 [1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Partner posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Partnera odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o partnerstwie na rzecz realizacji partnerstwa.

 

 

Aktualność dodana przez: Izabela Bocheńska (2018-04-29 22:54:07) , zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2018-05-07 15:22:13)
Data wydarzenia : 2018-04-29
Data publikacji : 2018-05-07

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/509/nabor-partnera-do-projektu-rpo-wo-2014-2020-dzialanie-7-3