Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej
 • w Biurze Inwestycji Logistyki i Zamówień Publicznych

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej i zarządzanie systemami serwerowymi ;
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej ;
 • Wykonywanie prac związanych z zarządzaniem, monitoringiem i administrowaniem infrastrukturą informatyczną oraz dbanie o zapewnienie właściwego środowiska pracy dla sprzętu;
 • Wykonywanie dokumentacji użytkowej konfiguracji systemów serwerowych oraz konfiguracji infrastruktury informatycznej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Odpowiedzialność za poprawne tworzenie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych i użytkowanych programów;
 • Analizowanie potrzeb urzędu w powiązaniu z wykorzystaniem zasobów informatycznych urzędu ;
 • Zastępowanie pracowników Oddziału Infrastruktury Informatycznej w zarządzaniu i administrowaniu systemami i infrastrukturą informatyczną znajdującą się w OUW;
 • Szkolenie obsługowe użytkowników .

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne biurowca: winda , toalety , drzwi odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami serwerowymi, urządzeniami sieciowymi .
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym, tj. czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej, literatury technicznej oraz umożliwiająca korespondencję mailową ze wsparciem;
  • Znajomość administrowania usługą katalogową (Active Direcotry) systemów serwerowych rodziny Windows;
  • Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows Serwer ;
  • Znajomość sieci komputerowych LAN i obsługi urządzeń sieciowych ;
  • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci.

wymagania dodatkowe

 • Wyższe z zakresu informatyki lub wyższe techniczne ;
 • Kursy, szkolenia specjalistyczne lub wiedza równoważna z zakresu: administrowania macierzami dyskowych SAN, zagadnień systemów wirtualizacji serwerów, preferowane VMWare ; administrowanie bazą danych Microsoft SQL ;bezpieczeństwa na styku sieci LAN i WAN ; zagadnień sieci komputerowych WAN w tym obsługi urządzeń sieciowych;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnej ;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu średnim – pozwalająca na kontakty telefoniczne ze wsparciem technicznym;
 • Znajomość administrowania bazą danych Microsoft SQL; znajomość administrowania serwerem IIS ;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami wirtualizacji, macierzami dyskowymi, serwerami poczty Exchange, bazą danych SQL, serwerem IIS ;
 • Znajomość wirtualizacji systemów serwerowych. Umiejętność tworzenia i administrowania maszynami wirtualnymi ;
 • Umiejętność administrowania środowiskiem macierzy dyskowych ;znajomość serwera poczty Exchange ;
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych ;znajomości przepisów związanych z Informatyzacją Podmiotów Realizujących Zadania Publiczne ;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej ;odporność na stres i determinacja w realizacji celów .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

24-02-2014

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok.251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy ".

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: Praca w Urzędzie i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ). Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.400 zł. brutto.
Oferty niewykorzystane kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu ( pok.207 ) lub będą one zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje : ( 77) 4524-172 lub (77) 4524-255.

Aktualność dodana przez: Mirella Czech Słaby (2014-02-07 10:13:03) , zredagowana przez: Mirella Czech Słaby (2014-02-07 10:15:16)
Data wydarzenia : 2014-02-07
Data publikacji : 2014-02-07

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/29/opolski-urzad-wojewodzki-w-opolu