Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO WO 2014-2020 DZIAŁANIE 7.3

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu działając w imieniu Prezydenta Miasta Opola w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach wskazanego działania.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informujemy, iż komisja oceny wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków na finasowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od 23 do 27 kwietnia br. odbędzie się drugi w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

OWES

UWAGA MIESZKAŃCY subregionu środkowego woj. opolskiego:

MIASTA OPOLA, POWIATÓW: OPOLSKIEGO, NYSKIEGO, PRUDNICKIEGO!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu zaprasza osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości społecznej