Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

KOGO DOTYCZY ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA NIEPEŁNOSPRAWENEJ?

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dotyczy osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 

JAK JEST OKRES ZATRUDNIANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?

Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ REFUNDACJI?

Refundacja dotyczy kwoty do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia i obejmuje udokumentowane koszty zakupu wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.

 

GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK ?

Pracodawca zainteresowany zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

 

KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKU

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się między innymi pod uwagę wysokość posiadanych środków PFRON na ten cel w danym roku, potrzeby lokalnego rynku pracy, liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, koszty wyposażenia stanowiska pracy, wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy.

 

KOLEJNE ETAPY REFUNDACJI ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Pracodawca jest informowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia Pracodawca jest wezwany do negocjacji warunków umowy.

W terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy o refundację pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia stanowiska pracy
i zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Wypłata refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji dokonana zostaje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnianiu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 77 44 21 880

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm).
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( t.j. Dz.U. z 2015 , poz. 93.).

 

 

Strona dodana przez: Anna Ligaj-Pach (2015-01-30 12:38:29)
Zredagowana przez: Anna Ligaj-Pach (2019-04-26 11:10:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/zwrot-kosztow-wyposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy-osoby-niepelnosprawnej/273