Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakres działań

Zakres działań

Referat Pośrednictwa Pracy - Opole, ul mjr Hubala 21

 

parter, box 6-14,

 

 • Utrzymywanie kontaktu z bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.
 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 • Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 • Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 • Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 • Przedstawienie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia, możliwości innej formy pomocy, w tym możliwości skorzystania ze stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia subsydiowanego, szkoleń, usług świadczonych przez doradców zawodowych i Liderów Klubu Pracy, a także pomocy świadczonej przez inne instytucje.

 

 

Referat Współpracy z Partnerami Rynku Pracy - Opole, ul mjr Hubala 21

 

 • Przyjmowanie informacji o wolnych miejscach zatrudnienia.
 • Przyjmowanie ofert pracy.
 • Upowszechnianie ofert pracy.
 • Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.
 • Udzielanie informacji pracodawcom o możliwościach pozyskania pracowników poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz o możliwościach wsparcia zatrudnienia ze środków publicznych.rozpatrywanie, przygotowanie i rozliczanie wniosków o organizację staży, części poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie-użytecznych.
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów z tytułu organizacji programów specjalnych oraz programów pilotażowych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz rynku pracy.
 • Współpraca z samorządami lokalnymi.
 • Podejmowanie wspólnych z partnerami rynku pracy inicjatyw na rzecz aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Rejestrowanie oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców.
 • Prowadzenie spraw w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi.
 • Współpraca z pracodawcami w zakresie udzielania pomocy dla zwalnianych pracowników.
 • Monitorowanie zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 • Prowadzenie elektronicznej bazy pracodawców.
 • Organizacja giełd i targów pracy, organizacja spotkań z pracodawcami.
 • Promocja działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

 

 

Referat Poradnictwa Zawodowego - Centrum Aktywizacji Zawodowej, Opole ul. Bytnara "Rudego" 8

 

Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych oraz indywidualnej i grupowej informacji zawodowej w tym:

 • Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, w tym stosowanie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych i Narzędzia do Badania Kompetencji, 
 • Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia, 
 • Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych, 
 • Współpraca z pracodawcami w zakresie ustalania pomocy dla zwalnianych pracowników.

 

Zespół ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich - Centrum Aktywizacji Zawodowej, Opole ul. Bytnara "Rudego" 8

 

Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. Przygotowanie i upowszechnianie planu szkoleń. Organizowanie szkoleń, w tym:

 • Dokonanie wyboru instytucji szkoleniowych i zwieranie z nimi umów szkoleniowych,
 • Kierowanie osób na szkolenia,
 • Monitorowanie przebiegu szkoleń,
 • Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń.
 • Realizowanie zadań związanych z finansowaniem kosztów egzaminu niezbędnego do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych. Udzielanie pożyczek szkoleniowych.

 

 

Zespół Instrumentów Wspierających Usługi Rynku Pracy - Opole, ul. Bytnara "Rudego" 8

 

 • Przyjmowanie ,,Wniosków o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego”.
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących przyznania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących refundowania kosztów dokumentowanej pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa bezrobotnym, którym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Organizacja i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów lub decyzji dotyczących zwrotu kosztów dojazdu, zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP.
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów lub decyzji dotyczących finansowania kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby, skierowanej na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
 • Przygotowywanie i rozliczanie wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 12:41:55)
Zredagowana przez: Ewa Parcej (2018-07-09 07:58:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/zakres-dzialan/179