Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba zostaje pozbawiona statusu poszukującego pracy, w przypadku:

  • nie utrzymywania kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  • nie stawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym Urzędem, i nie powiadomienia w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na  okres 120 dni od dnia niestawiennictwa;
  • nie podjęcia przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęcia lub przerwania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, albo uczestnictwa w programie specjalnym lub nie przystąpienia do egzaminu - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po zaistnieniu zdarzenia;
  • złożenia wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;
  • pobierania w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a - c, zasiłku dla bezrobotnych nabytego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie okreslonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit b i c oraz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pozbawienia tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

Uwaga !

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres  ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycie.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 ze zm.)

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Bożena Kałuska (2016-06-07 09:44:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45