Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 • nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia nie spełnienia warunków bezrobotnego;
 • nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia nie wyrażenia zgody na okres :

a)  120 dni w przypadku pierwszego nie wyrażenia zgody,

b) 180 dni w przypadku drugiego nie wyrażenia zgody,

c ) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego nie wyrażenia zgody

 • otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 • otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 • rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres :

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:

a ) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

 • nie stawiła się we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania;
 • złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z dniem zgłoszonym we wniosku;
 • z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,

b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania;

 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

a)  120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,

b) 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia;

 • pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego, w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 • nie przedstawiła odpowiednio zaświadczenia lekarskiego albo wydruku zaświadczenia lekarskiego w wymaganej formie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
 • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu na okres 6 miesięcy; 
 • z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,

b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.

 Uwaga ! Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającą przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku  o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:   

1. matki dziecka

2. ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, lub okresu urlopu rodzicielskiego,

3. bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,

2. bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem  o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad  tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.                                                                                                                           

PODSTAWA PRAWNA: Art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 ze zm. )

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Bożena Kałuska (2016-06-07 09:43:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44