Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA

TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Uczestnicy projektu, którzy złożyli Wniosek o przyznanie dotacji o numerze:

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26,  27,  28,  29,  31,  32,  34,  37,  38,  40,  43,  44,  45, 

46,  47,  49,  50,  51,  53,  57,  58,  61,  77,  79,  80,  81,  86, 11,  12,  68,  69,  89,  90,  91,  98,  106,  108,  109, 

110,  113,  115,  116,  118, 22, 42,  64,  74,  76,  84,  93,  99, 30,  41,  72,  85,  88,  95,  100,  101,  105

mogą złożyć w Izbie Rzemieślniczej w Opolu wniosek/podanie o zwrot wniesionego zabezpieczenia dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego i przedłużonego ( jeśli dotyczy ) wsparcia pomostowego.

 

Opole, 09.10.2018

 

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczona została lista Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego rekomendowanych do otrzymania wsparcia – dotyczy 14 Uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w ramach Listy rankingowej po odwołaniach.

Najpóźniej 17.04.2018 r. wysłane zostaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, do Uczestników projektu, którym przyznane zostało przedłużone wsparcie pomostowe, pisma informujące o podjętej decyzji.

W przypadku decyzji pozytywnej Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania pisma / informacji o pozytywnej decyzji !!!

Zasady zabezpieczenia przedłużonego wsparcia pomostowego określone zostały w „ Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA …” i § 2 ust. 1 Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Opole, 10.05.2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczona została lista Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego rekomendowanych do otrzymania wsparcia – dotyczy 54 Uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w ramach Podstawowej listy rankingowej.

Najpóźniej 23.04.2018 r. wysłane zostaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, do Uczestników projektu, którym przyznane zostało przedłużone wsparcie pomostowe, pisma informujące o podjętej decyzji.

W przypadku decyzji pozytywnej Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania pisma / informacji o pozytywnej decyzji !!!

Zasady zabezpieczenia przedłużonego wsparcia pomostowego określone zostały w „ Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA …” i § 2 ust. 1 Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Opole, 17.04.2018 r.

 

 

 

Szanowni państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przekazał na konto Partnera - Izby Rzemieślniczej w Opolu środki dofinansowania projektu przeznaczone między innymi na wypłatę podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego oraz płatności końcowych w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków na realizację inwestycji. 

Płatności dokonywane będą w terminach określonych w Umowie na otrzymanie dotacji oraz Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Opole, 02.02.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczona została lista Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rekomendowanych do otrzymania wsparcia – dotyczy 15 Uczestników projektu, którzy otrzymali dotację po odwołaniach.

Najpóźniej 01.02.2018 r. wysłane zostaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, do Uczestników projektu, którym przyznane zostało podstawowe wsparcie pomostowe, pisma informujące o podjętej decyzji.

W przypadku decyzji pozytywnej Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania pisma / informacji o pozytywnej decyzji.

Zasady zabezpieczenia podstawowego wsparcia pomostowego określone zostały w „ Regulaminie …” i § 4 ust. 3 Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 Opole, 25.01.2018 r.

 

 UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU

 Dotyczy terminów w projekcie TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA

 Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że wszelkie terminy dotyczące składania wniosków, dostarczania określonych dokumentów lub podpisywania umów w projekcie TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA zostały określone w Zasadach udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 opracowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA… Terminy te obowiązują zarówno Beneficjenta w tym Partnera Wiodącego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu jak i Partnera – Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest !!! umawianie się na podpisanie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego po upływie terminu 21 dni licząc od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

PUP w Opolu dokładnie wie kiedy zostały odebrane listy wysłane do Uczestników projektu przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu informujące ich o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego. PUP w Opolu na bieżąco monitoruje też liczbę Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego zawartych z Uczestnikami projektu przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

 Tak więc jeszcze raz prosimy wszystkich uczestników projektu by umówili się z pracownikami Izby Rzemieślniczej w Opolu na podpisanie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Dotyczy Wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

 PUP w Opolu ponownie przypomina, żeWniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Izbie Rzemieślniczej w Opolu nie później niż do końca piątego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej.

Prosimy pamiętać, że najważniejszym, bezdyskusyjnie kwalifikowalnych i nie budzącym żadnych obiekcji wydatkiem w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego jest wydatek związany z opłacaniem obowiązkowych składek ZUS ( na ubezpieczenie zdrowotne przez wszystkich Uczestników projektu oraz na ubezpieczenie społeczne przez prawie wszystkich Uczestników projektu – za wyjątkiem osób, które dodatkowo pracują).

W związku z powyższym proszę w pierwszej kolejności wnioskować o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na ZUS. Jeżeli Uczestnik projektu płaci „pełny ZUS” to przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 800,- zł nie pokryje nawet tych kosztów.

Ponadto jeżeli dołączają Państwo do Wniosku… jakiekolwiek inne załączniki- dokumenty niż te , które zostały wymienione we wzorze Wniosku… ( zał. nr 24 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości…) proszę elektronicznie lub ręcznie dopisać/wymienić te dodatkowe załączniki na końcu Wniosku…, tak by nie było wątpliwości, że Państwo je złożyli.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego lub jeśli chcą się upewnić czy informacje udzielone w tym zakresie przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu są właściwe proszę o kontakt z koordynatorem projektu ze strony Partnera Wiodącego tj. PUP w Opolu – Panią Izabelą Bocheńską – tel. 77 44 22 945. Jeżeli telefon nie będzie odbierany to znaczy, że Pani Bocheńska jest na kontroli u Uczestników projektu

 

Opole, 18.01.2018 r.

 

 

 

Dotyczy kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. Izba Rzemieślnicza w Opolu nie przekazała do PUP w Opolu ani jednej teczki z rozliczeniem dotacji złożonym przez Uczestników projektu w celu przeprowadzenia kontroli.

W związku z powyższym, wszelkie informacje przekazywane przez pracowników Izby Rzemieślniczej w Opolu, że teczki były i są przekazywane na bieżąco są niezgodne z prawdą.

Ponadto dokumenty, szczególnie rozliczenia dotacji składane przez Uczestników projektu, przekazywane przez IRz w Opolu do PUP w Opolu, są w większości niekompletne lub niezgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym i zwracane przez PUP w Opolu do Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu wyjaśnienia stwierdzonych przez urząd nieprawidłowości.

PUP w Opolu oświadcza, że kontrole przeprowadzane są tylko u tych Uczestników projektu, którzy złożyli prawidłowo wypełnione rozliczenie dotacji wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami, w szczególności dotyczącymi zakupu używanego sprzętu.

 

Dotyczy podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu uprzejmie prosi o dostarczanie do Izby Rzemieślniczej w Opolu dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że umowa ta musi zostać podpisana nie później niż 21 dni roboczych od daty odebrania pisma wysłanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu powiadamiającego Uczestników projektu o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Bardzo prosimy nie czekać, aż pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu skontaktują się z Państwem, bo może zostać nie zachowany powyższy termin.

Pismem z 10.01.2018 r., złożonym w IRz w Opolu 11.01.2018 r. PUP w Opolu zobowiązał Izbę Rzemieślniczą w Opolu do poinformowania go o tym, kiedy Uczestnicy projektu, którym przyznane zostało podstawowe wsparcie pomostowe odebrali pismo informujące ich o przyznaniu wsparcia oraz na kiedy został ustalony lub jest planowany termin podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Jeżeli będą mieli Państwo problem z ustaleniem terminu podpisania umowy lub jeżeli pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu nie będą chcieli ustalić z Państwem tego terminu przed upływem 21 dni od daty odebrania informacji o przyznaniu wsparcia proszę niezwłocznie powiadomić o tym fakcie PUP w Opolu.

Opole, 12.01.2018 r.

 

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU

 

W odpowiedzi na liczne pytania Uczestników projektu, dotyczące terminu składania Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 3 lit. g) „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA…” Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w biurze projektu Partnera tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, osobiście lub przesłać pocztą nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.

Jednakże z uwagi na fakt, że przyznane Uczestnikom projektu podstawowe wsparcie pomostowe faktycznie wypłacone zostanie kumulatywnie, nie prędzej niż w lutym 2018 r., informujemy, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy Beneficjentem i WUP w Opolu, przyjmuje się, że Uczestnicy projektu zamierzający ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinni złożyć stosowny wniosek nie później niż w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezłożenie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika projektu z ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego !!!

 

OPole, 04.01.2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczona została lista Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rekomendowanych do otrzymania wsparcia.

Najpóźniej 18.12.2017 r. wysłane zostaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, do Uczestników projektu, którym przyznane zostało podstawowe wsparcie pomostowe, pisma informujące o podjętej decyzji.

W przypadku decyzji pozytywnej Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania pisma / informacji o pozytywnej decyzji.

Zasady zabezpieczenia podstawowego wsparcia pomostowego określone zostały w „ Regulaminie …” i § 4 ust. 3 Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

 Opole, 11.12.2017 r.

 

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z licznymi sygnałami ze strony Uczestników projektu obwiniającymi Powiatowy Urząd Pracy w Opolu za przedłużającą się ocenę Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uprzejmie informujemy, że w ramach projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA, realizowanego w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu ustalono, że poszczególni Partnerzy odpowiedzialni będą w projekcie za realizację następujących zadań:

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

 1. Złożenie Wniosku o dofinansowanie projektu do WUP w Opolu.
 2. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z WUP w Opolu.
 3. Rekrutację uczestników projektu, w tym: nabór i ocenę formalną złożonych przez Kandydatów do projektu Formularzy rekrutacyjnych, przeprowadzenie rozmów z Kandydatami do projektu przez doradców zawodowych, ocenę merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych, przygotowanie Wstępnej i Ostatecznej listy rankingowej uczestników projektu.
 4. Podpisanie z Uczestnikami projektu Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie wsparcia szkoleniowo – doradczego.
 6. Nabór i ocenę formalną Wniosków o przyznanie dotacji.
 7. Powołanie Komisji Oceny Wniosków o dotację.
 8. Ocenę merytoryczną Wniosków o przyznanie dotacji oraz Biznesplanów.
 9. Przygotowanie Podstawowej listy rankingowej.
 10. Przeprowadzenie procedury odwoławczej związanej z oceną Wniosków o przyznanie dotacji.
 11. Przygotowanie Listy rankingowej po odwołaniach oraz Listy rezerwowej.
 12. Poinformowanie Uczestników projektu o wynikach oceny Wniosków o przyznanie dotacji oraz o terminie i miejscu oraz rodzaju dokumentów jakie należy złożyć przed zawarciem Umowy na otrzymanie dotacji.
 13. Przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Uczestników projektu.
 14. Przeprowadzenie wizyt monitorujących prowadzone przez Uczestników projektu działalności gospodarcze.
 15. Składanie wniosku o płatność do WUP w Opolu, monitoring Uczestników projektu dla WUP w Opolu, wszelką korespondencję pomiędzy WUP, a Beneficjentem projektu.

 

Izba Rzemieślnicza w Opolu

 1. Przygotowanie i zawarcie Umów na otrzymanie dotacji oraz wydanie Uczestnikom projektu Zaświadczenia o pomocy de minimis przyznanej na podstawie tych umowy.
 2. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, w tym ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków.
 3. Zawarcie z Uczestnikami projektu Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wydanie Uczestnikom projektu Zaświadczenia o pomocy de minimis przyznanej na podstawie tych umowy.
 4. Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, w tym ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków.
 5. Zawarcie z Uczestnikami projektu Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wydanie Uczestnikom projektu Zaświadczenia o pomocy de minimis przyznanej na podstawie tych aneksów.
 6. Świadczenie pomocy szkoleniowo – doradczej o charakterze specjalistycznym w ramach wsparcia pomostowego.

W związku z powyższym podziałem obowiązków Powiatowy Urząd Pracy w Opolu z przykrością informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedłużającą się ocenę Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, która zależy jedynie od Izby Rzemieślniczej w Opolu.

PUP w Opolu nie jest uprawniony do ingerencji w pracę Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

PUP w Opolu przekazuje jednie do WUP w Opolu jako Partner Wiodący ( niezwłocznie tj. tego samego lub najpóźniej dzień po otrzymaniu ) dokumenty związane z prowadzoną oceną przekazane do PUP w Opolu przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

PUP w Opolu zamieści jedynie na stronie internetowej projektu listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego oraz kwotę przyznanego wsparcia dla poszczególnych Uczestników projektu.

Pismo o sposobie rozpatrzenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i wysokości przyznanego wsparcia pomostowego wysłane zostanie do Uczestników projektu przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyjaśnia, że kontrole prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Uczestników projektu, prowadzone będą tylko i wyłącznie w przypadku przekazania przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu do PUP w Opolu dokumentów związanych z przyznaną dotacją i jej rozliczeniem niezawierających żadnych błędów.

Niestety z uwagi na liczne błędy we wszystkich Umowach na otrzymanie dotacji przygotowanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu ( brak pełnych danych Przedsiębiorcy w preambule umowy, okres realizacji inwestycji niezgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym, faktyczne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i PKD działalności niezgodne z danymi w załączniku nr 2 do Umowy na otrzymanie dotacji tj. Wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami ) oraz w Zestawieniu towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości, teczki Uczestników projektu przekazywane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu do PUP w Opolu, zwracane są Izbie w celu poprawy istniejących błędów.

W związku z powyższym Uczestników projektu oczekujących na kontrolę, prosi się o bezpośredni kontakt z Panią Izabelą Bocheńską – pracownikiem PUP w Opolu, tel. 77 44 22 945.

PUP w Opolu nie bierze odpowiedzialności za informacje dotyczące sposobu i terminu kontroli, udzielane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

 

 

Opole, 29.11.2017 

 

 

 

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU

W związku z nieprawidłowymi zapisami w Umowie na otrzymanie dotacji ( stwierdzonymi przez PUP w Opolu w trakcie prowadzonych kontroli ) zawartej z Uczestnikami projektu przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, informujemy, że PUP w Opolu zobowiązał Izbę Rzemieślniczą w Opolu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r.

Błędne zapisy w Umowie na otrzymanie dotacji dotyczą „ § 3 Okres wydatkowania dotacji, ust. 1 pkt 2) zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji …” który, w przypadku każdej zawartej umowy, nie jest zgodny z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym zał. nr 5 do Umowy na otrzymanie dotacji.

W związku z powyższym, PUP w Opolu z przykrością informuje, że nawet w przypadku Uczestników projektu u których przeprowadzona została kontrola prawidłowości wydatkowania środków dotacji i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości II transza dotacji wypłacona zostanie przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu dopiero po usunięciu błędnych zapisów w Umowie na otrzymanie dotacji.

W celu ustalenia terminu dokonania zmian w Umowie na otrzymanie dotacji skontaktuje się ze wszystkimi Uczestnikami projektu pracownik biura projektu Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Przepraszamy za zaistniałą sytuacją.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Izabelą Bocheńską tel 77 44 22 945.

 

Opole, 14.11.2017

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 29 do 30 listopada 2017 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II piętro, pokój nr 2.4, w godzinach od 9.00 - 14.00, odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu, którzy otrzymali dotację po odwołaniach i w terminie do 28 listopada 2017 r. podpisali lub podpiszą Umowę na otrzymanie dotacji.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinien zostać złożony zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 7 ust. 2 "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości..."

 Opole, 09.09.2017

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 9 listopada br. w celu weryfikacji dokonanych ocen, przekazany został do IP – WUP w Opolu, protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z Zestawieniem wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji Oceny Wniosków oraz kwotą przyznanego wsparcia pomostowego.

W terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zweryfikowanej decyzji od IP, Izba Rzemieślnicza w Opolu, poinformuje ( pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ) Uczestników projektu o podjętej decyzji i kwocie przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista Uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego wraz z kwotą przyznanego wsparcia pomostowego zamieszczona zostanie na stronie projektu.

W przypadku decyzji pozytywnej Uczestnicy projektu wezwani zostaną do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o pozytywnej decyzji.

Opole, 09.11.2017

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi pomiędzy sobą przez wielu Uczestników projektu, dotyczącymi rozliczenia i kontroli otrzymanej dotacji, poniżej zamieszamy wzory formularzy służących Izbie Rzemieślniczej do rozliczenia dotacji, a PUP w Opolu do przeprowadzenia kontroli oraz wzór pisma wysyłanego do Uczestników projektu w sprawie planowanej kontroli.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wzorami dokumentów, które pozwolą Uczestnikom projektu prawidłowo przygotować rozliczenie dotacji składane w Izbie Rzemieślniczej w Opolu oraz umożliwią przeprowadzenie kontroli przez PUP w Opolu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozliczenia lub kontroli prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z treścią REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA … W przypadku braku odpowiedzi w treści regulaminu na wątpliwości, prosimy Uczestników projektu o kontakt z Izabelą Bocheńską tel. 77 44 22 945 ( pracownikiem PUP w Opolu ) lub Agnieszka Wojtal tel. 77 454 31 73 wew. 27        ( pracownikiem Izby Rzemieślniczej w Opolu ).

Opole, 06.11.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 24 do 27 października 2017 r. Komisja Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, powołana przez Partnera – Izbę Rzemieślniczą w Opolu dokonała oceny merytorycznej 65 Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w okresie od 2 do 3 października br. przez Uczestników projektu.

Zgodnie z zapisami REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA… po dokonaniu oceny Komisja Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego rekomenduje/ nie rekomenduje przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, uzasadniając swoją decyzję na piśmie i sporządza protokół w terminie nie dłuższym niż 5 dni ( roboczych ) od zakończenia pracy. Informacja o przyznaniu/nie przyznaniu wsparcia wraz z uzasadnieniem decyzji o jej przyznaniu/ nie przyznaniu jest przesyłana na piśmie do WUP w Opolu w terminie nie dłuższym niż 3 dni ( roboczych ) od daty sporządzenia protokołu. W 

WUP w Opolu w terminie do 7 dni ( roboczych ) od otrzymania protokołu dokonuje jego weryfikacji i ewentualnie podejmuje decyzję o zablokowaniu udzielania wsparcia. Termin ten może zostać w wyjątkowych przypadkach wydłużony.

W terminie nie dłuższym niż 5 ( roboczych ) dni od otrzymania zweryfikowanej decyzji z WUP w Opolu , Partner informuje Uczestników projektu o podjętej decyzji ( pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ) W przypadku decyzji pozytywnej Partner wzywa Uczestników projektu do podpisania stosownej Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

W terminie nie dłuższym niż 21 dni ( roboczych ) od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu  o pozytywnej decyzji, Partner podpisuje z uczestnikiem projektu Umowę na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz sporządza i wydaje Uczestnikowi projektu zaświadczenie o pomocy de minimis

Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest Uczestnikowi projektu  w maksymalnie 6 miesięcznych transzach ( tzn. że może zostać wypłacone w mniejszej liczbie transz niż 6, nawet jednorazowo za 6 miesięcy ).

 

Opole, 02.11.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczona została Lista rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA.

Uczestnicy projektu, znajdujący się na pozycji od 1 – 16 na Liście rankingowej po odwołaniach zobowiązani są po otrzymaniu od Realizatora projektu ( PUP w Opolu ) pisemnej informacji o wynikach oceny do:

 1. Zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Zgłoszenia zarejestrowanej działalności do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS
 3. Dostarczenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania – odebrania pisma od Realizatora projektu o wynikach oceny, do Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II piętro, pokój nr 2.4, do Pani Agnieszki Wojtal lub Pana Michała Rutkowskiego, tel. 77 454 31 73, w godzinach od 9.00 do 14.30 celem weryfikacji, dokumentów stanowiących załączniki do Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:
 • wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowanie działalności ( dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z dniem rozpoczęciem działalności ),
 • kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 • uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis -,
 • zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji.

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, w tym dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w terminie wskazanym w piśmie wysłanym przez Realizatora projektu, uznaje się że Uczestnik projektu rezygnuje z możliwości otrzymania przyznanej dotacji i uczestnictwa w Projekcie.

Jednocześnie przypominamy, że Uczestnicy projektu, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy na otrzymanie dotacji, zawiadomieni zostaną przez Partnera - Izbę Rzemieślniczą w Opolu o dniu i godzinie podpisania Umowy na przyznanie dotacjiw siedzibie Partnera.

Podpisanie Umowy na otrzymanie dotacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zawiadomienia Uczestnika projektu o przyznaniu dotacji.

Pisma informujące uczestników projektu o wynikach oceny po odwołaniach wysłane zostaną listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 4 października 2017 r.

 

UWAGA uczestnicy projektu znajdujący się na Liście rezerwowej !

 W przypadku rezygnacji z otrzymania dotacji przez Uczestnika projektu znajdującego się na liście po odwołaniach dotację otrzyma pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

Opole. 03.10.2017

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 2 do 4 października 2017 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II piętro, pokój nr 2.4, w godzinach od 9.00 - 14.00, odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu, którzy w terminie do 30 września 2017 r. podpiszą Umowę na otrzymanie dotacji.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinien zostać złożony zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 7 ust. 2 "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości..."

Opole, 14.09.2017

 

 

 

 

Strona dodana przez: Izabela Bocheńska (2017-01-12 15:42:24)
Zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2018-11-21 13:53:47)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx OŚWIADCZENIE Uczestnika projektu ( zwrot VAT-u) (.docx 61.04kB) 2018-07-05 61.04kB Plik: OŚWIADCZENIE Uczestnika projektu ( zwrot VAT-u).docx (61.04kB)POBIERZ
Dokument docx OŚWIADCZENIE Uczestnika projektu (do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie) (.docx 59.41kB) 2018-07-05 59.41kB Plik: OŚWIADCZENIE Uczestnika projektu (do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie).docx (59.41kB)POBIERZ
Dokument Przedłużone wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Listy rankingowej po odwołaniach ) (.doc 1.94MB) 2018-05-10 1.94MB Plik: Przedłużone wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Listy rankingowej po odwołaniach ).doc (1.94MB)POBIERZ
Dokument Przedłużone wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Podstawowej listy rankingowej ) (.doc 1.97MB) 2018-04-17 1.97MB Plik: Przedłużone wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Podstawowej listy rankingowej ).doc (1.97MB)POBIERZ
Dokument Podstawowe wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Listy rankingowej po odwołaniach ) (.doc 105kB) 2018-01-25 105kB Plik: Podstawowe wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Listy rankingowej po odwołaniach ).doc (105kB)POBIERZ
Dokument Podstawowe wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Podstawowej listy rankingowej ) (.doc 163.5kB) 2017-12-11 163.5kB Plik: Podstawowe wsparcie pomostowe - lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia ( UP z Podstawowej listy rankingowej ).doc (163.5kB)POBIERZ
Dokument docx ROZLICZENIE DOTACJI - przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (.docx 1.84MB) 2017-11-06 1.84MB Plik: ROZLICZENIE DOTACJI - przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx PISMO w sprawie kontroli do Uczestnika projektu (.docx 1.85MB) 2017-11-06 1.85MB Plik: PISMO w sprawie kontroli do Uczestnika projektu.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx WYKAZ ŚRODKÓW OBROTOWYCH zakupionych w ramach dotacji (.docx 1.84MB) 2017-11-06 1.84MB Plik: WYKAZ ŚRODKÓW OBROTOWYCH zakupionych w ramach dotacji.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx PROTOKÓŁ Z KONTROLI - przeprowadzonej przez PUP w Opolu (.docx 1.85MB) 2017-11-06 1.85MB Plik: PROTOKÓŁ Z KONTROLI - przeprowadzonej przez PUP w Opolu.docx (1.85MB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH (.xlsx 12.79kB) 2017-10-03 12.79kB Plik: LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH.xlsx (12.79kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny LISTA REZERWOWA (.xlsx 11.78kB) 2017-10-03 11.78kB Plik: LISTA REZERWOWA.xlsx (11.78kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny PODSTAWOWA LISTA RANKINGOWA (.xlsx 15.12kB) 2017-08-16 15.12kB Plik: PODSTAWOWA LISTA RANKINGOWA.xlsx (15.12kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Wnioski o przyznanie dotacji zakwalifikowane do oceny merytorycznej (.xlsx 13.3kB) 2017-05-24 13.3kB Plik: Wnioski o przyznanie dotacji zakwalifikowane do oceny merytorycznej.xlsx (13.3kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA (.xlsx 14.8kB) 2017-04-04 14.8kB Plik: Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA.xlsx (14.8kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Rezerwowa lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA (.xlsx 11.92kB) 2017-04-11 11.92kB Plik: Rezerwowa lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA.xlsx (11.92kB)POBIERZ
Dokument REGULAMIN REKRUTACJI (.doc 200.5kB) 2017-01-25 200.5kB Plik: REGULAMIN REKRUTACJI.doc (200.5kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY (.doc 1.96MB) 2017-01-16 1.96MB Plik: Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY.doc (1.96MB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 2 Oswiadczenie kwalifikowalności kandydata (.doc 1.88MB) 2017-01-16 1.88MB Plik: Załącznik nr 2 Oswiadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (1.88MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Oswiadczenie kwalifikowoalności uczestnika projektu (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 5 Oswiadczenie kwalifikowoalności uczestnika projektu.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO (.doc 491kB) 2017-01-16 491kB Plik: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO.doc (491kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji (.docx 1.84MB) 2017-04-26 1.84MB Plik: Załącznik nr 1 Wniosek  o przyznanie dotacji.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 2 Biznesplan (.docx 1.87MB) 2017-01-13 1.87MB Plik: Załącznik nr 2 Biznesplan.docx (1.87MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków (.docx 1.86MB) 2017-01-13 1.86MB Plik: Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków.docx (1.86MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 9 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 9 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx (1.84MB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 80.57kB) 2017-01-13 80.57kB Plik: Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (80.57kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji (.docx 1.86MB) 2017-01-13 1.86MB Plik: Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji.docx (1.86MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela (.doc 40kB) 2017-01-13 40kB Plik: Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela.doc (40kB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 16 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: ZaŁącznik nr 16 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 17 Oświadczenia zgody małżonka na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: ZaŁącznik nr 17 Oświadczenia zgody małżonka na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 19 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 19 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 20 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 20 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 22 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, . . . (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 22 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, . . ..docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 23 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 23 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 24 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 24 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 25 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 25 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/twoj-biznes-twoja-praca/294