Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA

TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczona została Lista rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA.

Uczestnicy projektu, znajdujący się na pozycji od 1 – 16 na Liście rankingowej po odwołaniach zobowiązani są po otrzymaniu od Realizatora projektu ( PUP w Opolu ) pisemnej informacji o wynikach oceny do:

 1. Zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Zgłoszenia zarejestrowanej działalności do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS
 3. Dostarczenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania – odebrania pisma od Realizatora projektu o wynikach oceny, do Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II piętro, pokój nr 2.4, do Pani Agnieszki Wojtal lub Pana Michała Rutkowskiego, tel. 77 454 31 73, w godzinach od 9.00 do 14.30 celem weryfikacji, dokumentów stanowiących załączniki do Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:
 • wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowanie działalności ( dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z dniem rozpoczęciem działalności ),
 • kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 • uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis -,
 • zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji.

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, w tym dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w terminie wskazanym w piśmie wysłanym przez Realizatora projektu, uznaje się że Uczestnik projektu rezygnuje z możliwości otrzymania przyznanej dotacji i uczestnictwa w Projekcie.

Jednocześnie przypominamy, że Uczestnicy projektu, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy na otrzymanie dotacji, zawiadomieni zostaną przez Partnera - Izbę Rzemieślniczą w Opolu o dniu i godzinie podpisania Umowy na przyznanie dotacjiw siedzibie Partnera.

Podpisanie Umowy na otrzymanie dotacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zawiadomienia Uczestnika projektu o przyznaniu dotacji.

Pisma informujące uczestników projektu o wynikach oceny po odwołaniach wysłane zostaną listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 4 października 2017 r.

 

UWAGA uczestnicy projektu znajdujący się na Liście rezerwowej !

 W przypadku rezygnacji z otrzymania dotacji przez Uczestnika projektu znajdującego się na liście po odwołaniach dotację otrzyma pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

Opole. 03.10.2017

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany dotyczące Biznesplanu i/lub Harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków zostały szczegółowo opisane w paragrafie 6 Umowy na otrzymanie dotacji. Prosimy o zapoznanie się z treścią paragrafu 6 niniejszej umowy.

Jednocześnie prosimy by ewentualne wnioski dotyczące zmian Umowy na otrzymanie dotacji w tym w szczególności zmian dotyczących Harmonogramu rzeczowo - finansowego składać na piśmie tylko i wyłącznie do Izby Rzemieślniczej w Opolu, gdyż PUP w Opolu nie ma na bieżaco wglądu do podpisanych umów i przedłożonych przez Państwa uaktualnionych harmonogramów rzeczowo - finansowych, będących załacznikiem do podpisanej Umowy na otrzymanie dotacji.

Opole. 27.09.2017

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 2 do 4 października 2017 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II piętro, pokój nr 2.4, w godzinach od 9.00 - 14.00, odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu, którzy w terminie do 30 września 2017 r. podpiszą Umowę na otrzymanie dotacji.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinien zostać złożony zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 7 ust. 2 "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości..."

Opole, 14.09.2017

 

 

 

 

Strona dodana przez: Izabela Bocheńska (2017-01-12 15:42:24)
Zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2017-10-03 16:16:29)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH (.xlsx 12.79kB) 2017-10-03 12.79kB Plik: LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH.xlsx (12.79kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny LISTA REZERWOWA (.xlsx 11.78kB) 2017-10-03 11.78kB Plik: LISTA REZERWOWA.xlsx (11.78kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny PODSTAWOWA LISTA RANKINGOWA (.xlsx 15.12kB) 2017-08-16 15.12kB Plik: PODSTAWOWA LISTA RANKINGOWA.xlsx (15.12kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Wnioski o przyznanie dotacji zakwalifikowane do oceny merytorycznej (.xlsx 13.3kB) 2017-05-24 13.3kB Plik: Wnioski o przyznanie dotacji zakwalifikowane do oceny merytorycznej.xlsx (13.3kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA (.xlsx 14.8kB) 2017-04-04 14.8kB Plik: Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA.xlsx (14.8kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Rezerwowa lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA (.xlsx 11.92kB) 2017-04-11 11.92kB Plik: Rezerwowa lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA.xlsx (11.92kB)POBIERZ
Dokument REGULAMIN REKRUTACJI (.doc 200.5kB) 2017-01-25 200.5kB Plik: REGULAMIN REKRUTACJI.doc (200.5kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY (.doc 1.96MB) 2017-01-16 1.96MB Plik: Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY.doc (1.96MB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 2 Oswiadczenie kwalifikowalności kandydata (.doc 1.88MB) 2017-01-16 1.88MB Plik: Załącznik nr 2 Oswiadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (1.88MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Oswiadczenie kwalifikowoalności uczestnika projektu (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 5 Oswiadczenie kwalifikowoalności uczestnika projektu.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO (.doc 491kB) 2017-01-16 491kB Plik: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO.doc (491kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji (.docx 1.84MB) 2017-04-26 1.84MB Plik: Załącznik nr 1 Wniosek  o przyznanie dotacji.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 2 Biznesplan (.docx 1.87MB) 2017-01-13 1.87MB Plik: Załącznik nr 2 Biznesplan.docx (1.87MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków (.docx 1.86MB) 2017-01-13 1.86MB Plik: Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków.docx (1.86MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 9 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 9 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx (1.84MB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 80.57kB) 2017-01-13 80.57kB Plik: Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (80.57kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji (.docx 1.86MB) 2017-01-13 1.86MB Plik: Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji.docx (1.86MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela (.doc 40kB) 2017-01-13 40kB Plik: Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela.doc (40kB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 16 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: ZaŁącznik nr 16 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 17 Oświadczenia zgody małżonka na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: ZaŁącznik nr 17 Oświadczenia zgody małżonka na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 19 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 19 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 20 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 20 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 22 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, . . . (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 22 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, . . ..docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 23 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 23 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 24 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 24 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 25 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 25 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/twoj-biznes-twoja-praca/294