Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2

TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przypomina, że zgodnie z zapisem wynikającym z przepisów rozporządzenia ogólnego* występuje zakaz podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

 

Opole, 23.05.2019

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 6 do 9 maja 2019 r. złożonych zostało 59 Wniosków o przyznanie dotacji. Wszystkie złożone wnioski są poprawne pod względem formalnym i zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Oceny Wniosków o dotację.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 22.05019 r. o godz. 13.00 w biurze projektu. Ocena merytoryczna wniosków dokonana zostanie do 4.06.2019 r. Protokół z prac Komisji i Podstawowa lista rankingowa sporządzona zostanie najpóźniej do 13.06.2019.

Informacja o wynikach oceny wysłana zostanie do wszystkich Uczestników projektu najpóźniej do 21.06.2019 r.

Uczestnicy projektu, którzy znajdą się na pozycji od 1 – 38 na Podstawowej liście rankingowej, zobowiązani będą dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dniem 01.07.2019 r. i najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji podpisać Umowę na otrzymanie dotacji.

 

Opole, 14.05.2019

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w okresie od 6 do 9 maja 2019 r., w godzinach od 8.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie dotacji.

AKTUALNE WZORY: Wniosku o przyznanie dotacji  i Biznesplanu  – obowiązujące od 23.04.2019 r. oraz AKTUALNE ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (Wersja nr 4) - obowiązujące od 23.04.2019 r. zamieszczone zostały poniżej w dokumentach do pobrania

 

Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą w terminie i godzinach określonych powyżej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie dotacji uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym powyżej terminie naboru nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.

Wnioski złożone w Biurze Projektu po wyznaczonej dacie i godzinie nie zostaną przyjęte.

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianami w ZASADACH UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w maju br. na stronie projektu zamieszczony zostanie uaktualniony Regulamin przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego.

 

Opole, 24.04.2019

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku ustaleń Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów (IA) dokonanych w trakcie audytów projektów zakładających udzielanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzono liczne przypadki nieprawidłowości polegających na podwójnym finansowaniu z tytułu zakupu kas fiskalnych, na które następnie została uczestnikowi przyznana ulga/refundacja ze środków publicznych, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 111 ust. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego w celu wyeliminowania ryzyka zaistnienia tego typu nieprawidłowości w realizowanych projektach, IP RPO WO 2014-2020 tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż zakup kas fiskalnych w ramach przyznanej dotacji na założenie działalności gospodarczej nie jest możliwy do sfinansowania.

 

Opole, 23.04.2019

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniżej ( pod całym tekstem, w miejsc gdzie znajdują się regulaminy i pozostałe dokumenty do pobrania ) zamieszczona została Ostateczna lista rankingowa Uczestników projektu i rezerwowa lista Uczestników projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2.

Informacja z ostatecznymi wynikami oceny Formularzy rekrutacyjnych wysłana zostanie do poszczególnych Kandydatów drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila, a także poprzez wiadomości SMS (Short Message Service) w dniu dzisiejszym tj. 02.04.2019 r.

Kandydaci, którzy zostali Uczestnikami projektu zobowiązani są do stawienia się 10.04.2019 r. o godz. 09.00, 11.00 lub 13.00      ( szczegóły w informacji wysłanej do poszczególnych Kandydatów ) w Biurze Projektu tj. w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Jana Bytnara Rudego 8, sala nr 11 w celu podpisania Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu, Oświadczenia Uczestnika projektu oraz Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

11.04.2019 rozpocznie się realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego.

W okresie od 6 do 9 maja 2019 r. odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie dotacji.

UWAGA: jeżeli jakikolwiek Kandydat ( kobieta lub mężczyzna ) znajdujący się na ostatecznej liście rankingowej zamierza zrezygnować z udziału w projekcie proszony jest o poinformowanie pracowników biura projektu o tym fakcie do 8.04.2019 r. tak by można powiadomić osoby z rezerwowej listy rankingowej o możliwości udziału w projekcie.

 

Opole, 02.04.2019

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Wstępna lista rankingowa Uczestników projektu TWÓJ BIZNES –

TWOJA PRACA 2, sporządzana po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny do poszczególnych Kandydatów wysłana zostanie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem 

e-maila, a także poprzez wiadomości SMS (Short Message Service).

 

Opole, 20.03.2019

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 20 lutego 2019 r. zakończyła się rekrutacja do projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2.

Złożonych zostało 77 Formularzy rekrutacyjnych przez 33 kobiety i 44 mężczyzn.

Rozmowy Kandydatów z doradcą zawodowym zakończą się 25 lutego br.

Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbędzie się 1 marca 2019.

 

Opole, 21.02.2019

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczął się II etap rekrutacji do projektu – rozmowy z doradcą zawodowym o kompetencjach zawodowych, połączone z przeprowadzeniem obowiązkowego testu badającego predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej publikujemy terminy, godziny i miejsce spotkań (wszystkie rozmowy będą odbywać się w Biurze Projektu, tj. Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu przy ul. Bytnara Rudego 8).

19.02.2019r. - pokój 10

  8.00 - RPO.7.3/FR/25/2019

  9.00 - RPO.7.3/FR/46/2019

10.00 - RPO.7.3/FR/5/2019

11.00 - RPO.7.3/FR/22/2019

12.00 - RPO.7.3/FR/9/2019

13.00 - RPO.7.3/FR/10/2019

14.00 - RPO.7.3/FR/2/2019

 

20.02.2019r.

godzina

pokój 10

pokój 11 (MH)

pokój 11 (DB)

7.00

RPO.7.3/FR/50/2019

-

-

8.00

RPO.7.3/FR/11/2019

RPO.7.3/FR/21/2019

RPO.7.3/FR/13/2019

9.00

RPO.7.3/FR/1/2019

RPO.7.3/FR/14/2019

RPO.7.3/FR/4/2019

10.00

RPO.7.3/FR/3/2019

RPO.7.3/FR/26/2019

RPO.7.3/FR/16/2019

11.00

RPO.7.3/FR/27/2019

RPO.7.3/FR/7/2019

RPO.7.3/FR/18/2019

12.00

RPO.7.3/FR/19/2019

RPO.7.3/FR/20/2019

RPO.7.3/FR/17/2019

13.00

RPO.7.3/FR/30/2019

RPO.7.3/FR/8/2019

RPO.7.3/FR/37/2019

14.00

RPO.7.3/FR/28/2019

RPO.7.3/FR/6/2019

RPO.7.3/FR/38/2019

 

21.02.2019r. - pokój 10

8.00 - RPO.7.3/FR/64/2019

 

22.02.2019r.

godzina

pokój 10

pokój 11 (MH)

pokój 11 (DB)

8.00

RPO.7.3/FR/51/2019

RPO.7.3/FR/12/2019

RPO.7.3/FR/29/2019

9.00

RPO.7.3/FR/35/2019

RPO.7.3/FR/43/2019

RPO.7.3/FR/23/2019

10.00

RPO.7.3/FR/41/2019

RPO.7.3/FR/24/2019

RPO.7.3/FR/32/2019

11.00

RPO.7.3/FR/36/2019

RPO.7.3/FR/34/2019

RPO.7.3/FR/44/2019

12.00

RPO.7.3/FR/45/2019

RPO.7.3/FR/49/2019

RPO.7.3/FR/53/2019

13.00

RPO.7.3/FR/58/2019

RPO.7.3/FR/47/2019

RPO.7.3/FR/31/2019

14.00

RPO.7.3/FR/40/2019

RPO.7.3/FR/56/2019

RPO.7.3/FR/42/2019

 

25.02.2019r.

godzina

pokój 10

pokój 11 (MH)

pokój 11 (DB)

7.00

RPO.7.3/FR/75/2019

-

RPO.7.3/FR/70/2019

8.00

RPO.7.3/FR/67/2019

RPO.7.3/FR/55/2019

RPO.7.3/FR/15/2019

9.00

RPO.7.3/FR/68/2019

RPO.7.3/FR/60/2019

RPO.7.3/FR/48/2019

10.00

RPO.7.3/FR/69/2019

RPO.7.3/FR/59/2019

RPO.7.3/FR/54/2019

11.00

RPO.7.3/FR/72/2019

RPO.7.3/FR/62/2019

RPO.7.3/FR/65/2019

12.00

RPO.7.3/FR/74/2019

RPO.7.3/FR/66/2019

RPO.7.3/FR/57/2019

13.00

RPO.7.3/FR/76/2019

RPO.7.3/FR/61/2019

RPO.7.3/FR/33/2019

14.00

RPO.7.3/FR/73/2019

RPO.7.3/FR/52/2019

RPO.7.3/FR/63/2019

15.00

RPO.7.3/FR/77/2019

RPO.7.3/FR/71/2019

-

 Opole, 15.02.2019

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaną interpretacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju próg 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, do którego udzielana jest dotacja w ramach projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2, tj. 27.700,00 zł, stanowi kwotę brutto.

W związku z powyższym Kandydaci, którzy przekroczyli w/w próg w złożonych Formularzach rekrutacyjnych, zobowiązani są do dostarczenia do Biura Projektu zaktualizowanego Formularza rekrutacyjnego w zakresie planowanych wydatków/zakupów oraz kwot brutto/netto/Vat w terminie do 20.02.2019 r.

Wzór zaktualizowanego Formularza rekrutacyjnego i aktualny „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2” znajduje się na stronie projektu: www.pup.opole.pl → Projekty i Programy → Projekty EFS → Realizowane → TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2.

 

Opole, 12.02.2019

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 04 do 08 lutego 2019 r. złożonych zostało 65 Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów do projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2.

Z uwagi na niewystarczającą liczbę Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez kobiety nabór przedłużony został do 14 lutego 2019 r.

 

Opole, 08.02.2019

 

 

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Weź udział w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2, realizowanym przez Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 27 700,- zł brutto.
 3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 500,- zł brutto / 1 miesiąc.
 4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 500,- zł brutto/ 1 miesiąc.
 5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

        Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w okresie:

 od 4 do 20 lutego 2019 r. 

Formularze rekrutacyjne należy składać w biurze projektu tj. w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. J. B. Rudego 8, w pokoju nr 3, w godzinach od 9.00 do 14.00

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia Formularza rekrutacyjnego prosimy o kontakt przed naborem formularzy.

Szczegółowych informacji udzielają telefonicznie lub osobiście w biurze projektu:

Izabela Bocheńska - tel. 77 44 22 945,

Ewa Parcej - tel. 77 44 22 938

Dominika Zachara i Anna Ligaj-Pach -tel. 77 44 21 880.

 

 

 

Planowany ( orjentacyjny ) harmonogram realizacji projektu

pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r.

 

I. SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU ( styczeń 2019 )

 

II. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ( luty - kwiecień 2019 )

 1. Nabór formularzy rekrutacyjnych – luty 2019
 2. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych – luty 2019
 3. Rozmowy z doradcą zawodowym połączone z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – luty/marzec 2019
 4. Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu. – marzec 2019
 5. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu – kwiecień 2019
 6. Podpisanie Oświadczeń o kwalifikowalności z 60 Uczestnikami Projektu ( 29 kobiet i 31 mężczyzn )kwiecień 2019.

 

III. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE ( przełom kwietnia / maja 2019 )

 1. Podpisanie umów szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami Projektu – kwiecień 2019
 2. Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie: szkoleń grupowych - 3 grupy 20 osobowe po 44 godzin lekcyjnych szkolenia dla każda grupy oraz doradztwa indywidualnego - 2 godziny zegarowe dla każdego Uczestnika projektu

 

IV. DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( maj 2019 – wrzesień 2020 )

 1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji – maj 2019
 2. Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji – maj 2019
 3. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji – czerwiec 2019
 4. Sporządzenie podstawowej listy rankingowej – lipiec 2019.
 5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; sporządzenie listy rezerwowej -
 6. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych dotacji
 7. Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji z 45 Uczestnikami projektu ( 22 kobiety i 23 mężczyzn )– sierpień – wrzesień 2019
 8. Kontrola i monitoring prawidłowości wykonania Umowy na otrzymanie dotacji - w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

 

VI. WSPARCIE POMOSTOWE (wrzesień 2019 – październik 2020)

 1. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – wrzesień / październik 2019
 2. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - wrzesień / październik 2019.
 3. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego – październik / listopad 2019.
 4. Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego – listopad – grudzień 2019.
 5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – do końca 5 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej
 7. Ocena formalna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 8. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
 9. Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego
 10. Podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 11. Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 12. Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 13. Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

 

Strona dodana przez: Izabela Bocheńska (2018-12-27 15:45:43)
Zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2019-05-23 18:14:13)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu 02.04.2019 (.xlsx 64.47kB) 2019-04-02 64.47kB Plik: Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu  02.04.2019.xlsx (64.47kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Lista rezerwowa Kandydatów 02.04.2019 (.xlsx 63.16kB) 2019-04-02 63.16kB Plik: Lista rezerwowa Kandydatów 02.04.2019.xlsx (63.16kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Wstępna lista rankingowa uczestników projektu 20.03.2019 (.xlsx 65.51kB) 2019-03-26 65.51kB Plik: Wstępna lista rankingowa uczestników projektu  20.03.2019.xlsx (65.51kB)POBIERZ
Dokument REGULAMIN REKRUTACJI (.doc 221.5kB) 2019-02-27 221.5kB Plik: REGULAMIN REKRUTACJI.doc (221.5kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY - aktualny obowiązuje od 11.02.2019 (.doc 194.5kB) 2019-02-12 194.5kB Plik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY - aktualny obowiązuje od 11.02.2019.doc (194.5kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata (.docx 65.2kB) 2019-01-04 65.2kB Plik: Załącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.docx (65.2kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (.doc 115.5kB) 2018-12-27 115.5kB Plik: Załącznik nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.doc (115.5kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (.doc 87.5kB) 2018-12-27 87.5kB Plik: Załącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.doc (87.5kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika (.docx 65.77kB) 2018-12-27 65.77kB Plik: Załącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika.docx (65.77kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych (.doc 84kB) 2018-12-27 84kB Plik: Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych.doc (84kB)POBIERZ
Dokument PDF REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r. (.pdf 1.08MB) 2019-05-23 1.08MB Plik: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r..pdf (1.08MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r. (.docx 74.34kB) 2019-04-24 74.34kB Plik: Załącznik nr 1 Wniosek  o przyznanie dotacji - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r..docx (74.34kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 2 Biznesplan - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r. (.docx 74.77kB) 2019-04-26 74.77kB Plik: Załącznik nr 2 Biznesplan - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r..docx (74.77kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo - finansowy (.docx 54.63kB) 2019-01-15 54.63kB Plik: Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo - finansowy.docx (54.63kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r. (.docx 72.78kB) 2019-05-07 72.78kB Plik: Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r..docx (72.78kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków (.docx 71.14kB) 2019-01-15 71.14kB Plik: Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków.docx (71.14kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r. (.docx 74.43kB) 2019-05-15 74.43kB Plik: Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r..docx (74.43kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (.docx 56.81kB) 2019-01-15 56.81kB Plik: Załącznik nr 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx (56.81kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 8 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (.docx 57.78kB) 2019-05-23 57.78kB Plik: Załącznik nr 8 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx (57.78kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 118.46kB) 2019-01-15 118.46kB Plik: Załącznik nr 9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (118.46kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych (.docx 54.2kB) 2019-05-23 54.2kB Plik: Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (54.2kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r. (.docx 85.97kB) 2019-05-23 85.97kB Plik: Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r..docx (85.97kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (.docx 63.94kB) 2019-01-15 63.94kB Plik: Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (63.94kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (.docx 54.89kB) 2019-01-15 54.89kB Plik: Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi.docx (54.89kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu (.docx 54.83kB) 2019-01-15 54.83kB Plik: Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu.docx (54.83kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela zatrudnionego na umowę o pracę (.doc 78kB) 2019-01-15 78kB Plik: Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela zatrudnionego na umowę o pracę.doc (78kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 16 Oświadczenie o dochodach dla poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (.docx 54.98kB) 2019-01-15 54.98kB Plik: Załącznik nr 16 Oświadczenie o dochodach dla poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.docx (54.98kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 17 Oświadczenie o dochodach dla poręczyciela prowadzącego działalność rolniczą (.docx 55.02kB) 2019-01-15 55.02kB Plik: Załącznik nr 17 Oświadczenie o dochodach dla poręczyciela prowadzącego działalność rolniczą.docx (55.02kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim (.docx 54.65kB) 2019-01-15 54.65kB Plik: Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim.docx (54.65kB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 19 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji (.docx 55.68kB) 2019-01-15 55.68kB Plik: ZaŁącznik nr 19 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji.docx (55.68kB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 20 Oświadczenia zgody małżonka poręczyciela na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego (.docx 55.53kB) 2019-01-15 55.53kB Plik: ZaŁącznik nr 20 Oświadczenia zgody małżonka poręczyciela na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego.docx (55.53kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 21 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości (.docx 54.18kB) 2019-01-15 54.18kB Plik: Załącznik nr 21 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (54.18kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 22 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (.docx 56.28kB) 2019-01-15 56.28kB Plik: Załącznik nr 22 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (56.28kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 23 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r. (.docx 71.87kB) 2019-05-16 71.87kB Plik: Załącznik nr 23 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r..docx (71.87kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 24 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (.docx 54.35kB) 2019-01-15 54.35kB Plik: Załącznik nr 24 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych.docx (54.35kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 25 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r. (.docx 79.81kB) 2019-05-23 79.81kB Plik: Załącznik nr 25 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego - NOWA - WAŻNA od 23.04.2019 r..docx (79.81kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 27 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r. (.docx 73.82kB) 2019-05-23 73.82kB Plik: Załącznik nr 27 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r..docx (73.82kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 26 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r. (.docx 75.67kB) 2019-05-16 75.67kB Plik: Załącznik nr 26 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r..docx (75.67kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 28 Zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r. (.docx 55.5kB) 2019-05-15 55.5kB Plik: Załącznik nr 28 Zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego - NOWY - WAŻNY od 23.04.2019 r..docx (55.5kB)POBIERZ
Dokument docx ZASADY udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - AKTUALNE - WAŻNE od 23.04.2019 r. (.docx 339.11kB) 2019-04-24 339.11kB Plik: ZASADY udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - AKTUALNE - WAŻNE od 23.04.2019 r..docx (339.11kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/twoj-biznes-twoja-praca-2/314