Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Tryb postępowania

Tryb postępowania

 

Wzory dokumentów dot. zezwolenia na pracę:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uwaga! Formularz można wypełnić elektronicznie

2. Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uwaga! Formularz można wypełnić elektronicznie

4. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Oświadczenie dot. karalności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej

6. Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite)

 

Od 1 maja 2014 r. możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek o takie zezwolenie składa cudzoziemiec już przebywający legalnie na terytorium Polski, jeśli praca ma być wykonywana dłużej niż 3 miesiące. Co do zasady, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych danego pracodawcy, którą wcześniej uzyskał i przekazał cudzoziemcowi pracodawca.

 

Więcej informacji na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 

Praca bez zezwolenia na pracę

 

Informacje na temat cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia znajdziesz tutaj

 

Praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w zakresie w jakim nie jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową, czyli innym niż wskazane w rozporządzeniu. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium RP. Od 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące oświadczeń uległy dużym zmianom. Między innymi pracodawca ma obowiązek poinformować PUP o faktycznym podjęciu pracy przez cudzoziemca w dniu rozpoczęcia pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 

Wzory dokumentów dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Uwaga! Formularz oświadczenia można wypełnić elektronicznie

  1. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego
  2. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uwaga! Formularz oświadczenia można wypełnić elektronicznie

 

Ulotka dla cudzoziemców „Praca w Polsce - informacje dla cudzoziemców - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r."

 

Obowiązki pracodawcy

 

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

UWAGA zmiana od 1.01.2018 r:

Obowiązek zawierania z cudzoziemcem umów na piśmie i tłumaczenia

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. (art. 90d).

 

Ulotka dla pracodawcówJak zatrudnić cudzoziemca? - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r. - Informacje dla pracodawców”

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:23)
Zredagowana przez: Tomasz Kwiatek (2018-01-05 14:15:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/tryb-postepowania/130