Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji » Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 02.01.2019 r. wznawia się nabór :

- wniosków na szkolenie wskazane przez bezrobotnego;

- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne, posiadające gwarancję zatrudnienia po odbytym szkoleniu od konkretnego pracodawcy, poszukującego pracownika o określonych kwalifikacjach, uzupełnionych o uprawnienia lub umiejętności nabyte w trakcie szkolenia finansowanego przez PUP w Opolu ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu z dnia 11.12.2018 r. w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na 2019 rok pouwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wstępnych zapowiedzi dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy na rok 2019 i ich podziału ze względu na rodzaj i przeznaczenia szkolenia dla osób bezrobotnych zarówno te wskazanego przez bezrobotnego jak i te w ramach bonu szkoleniowego, finansowane będą, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu skierowania na szkolenie wskazane przez bezrobotnego lub w dniu przyznania bezrobotnemu poniżej 30 roku życia bonu szkoleniowego.

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące do 28.02.2019 roku wynosi 4 580,20 zł.

 

SZKOLENIA dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
 

Kogo urząd może skierować na szkolenie indywidualne?

Z szkoleń organizowanych przez urząd pracy mogą skorzystać: 

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, posiadające pisemną gwarancje zatrudnienia od przyszłego pracodawcy na okres minimum 3 miesięcy,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 • osoby pobierające rentę szkoleniową,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby uczestniczące w indywidualnym programie integracji społecznej prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji społecznej, centrum informacji zawodowej.
 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.
 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem
 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej,

 

Co powinien zrobić bezrobotny zainteresowany udziałem w szkoleniu indywidualnym?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu indywidualnym powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta indywidualnego z wypełnionym ,,wnioskiem na szkolenie indywidualne” (wniosek do pobrania ). Integralną częścią wniosku jest oświadczenie pracodawcy gwarantujące zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy lub deklaracja rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu.

Pomocy w wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia udziela doradca zawodowy.

 

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy , a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy ( w przypadku bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacji uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące ).

 

Jaki może być maksymalny koszt szkolenia?

Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jakie świadczenia przysługują osobie uczestniczącej w szkoleniu?

Bezrobotni skierowani przez urząd pracy na szkolenie otrzymują: 

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego bezrobotnego,
 • zwrot kosztów zakwaterowani i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego bezrobotnego,
 • stypendium szkoleniowe – wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium , dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równiej lub wyższej niż stypendium finansowane z EFS.

Stypendium nie przysługuje również za dni nieobecności na szkoleniu, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku, przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnego, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Jakie są obowiązki i prawa osoby bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu? 

Osoba skierowana przez PUP na szkolenie zobowiązana jest do: 

 • uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,
 • ukończenia szkolenia w przewidzianym terminie,
 • każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych.
 • zwrotu kosztów szkolenia w przypadku przerwania go lub nie ukończenia z własnej winy,
 • składania co miesiąc w siedzibie urzędu pracy, w terminach ustalonych przez PUP, oświadczenia o uzyskanych przychodach.
 • W przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osoba skierowana na szkolenie, jest obowiązana do niezwłocznego przedstawienie zaświadczenie lekarskiego na druku ZUS ZLA.
 • zawiadomienia powiatowego urząd pracy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub stypendium.
 • Zwrotu kosztów nienależnie pobranego świadczenia, w terminie 14 dni, od dnia doręczenie decyzji, kwoty brutto otrzymanego świadczenia.

Bezrobotny w trakcie szkolenia ma prawo do:

 • stypendium szkoleniowego,
 • bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w trakcie szkolenia zachowuje status bezrobotnego,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • do przerwania szkolenia w przypadku podjęcia zatrudnienia lub nauki w systemie dziennym.
 
 Dodatkowych informacji udzielą:

 

Beata Front
telefon: 77 442 29 40
pokój: nr 5, CAZ
Małgorzata Hochuł
telefon: 77 442 29 40
pokój: nr 5, CAZ

 

 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 17:08:32)
Zredagowana przez: Katarzyna Hrycaj (2019-01-02 11:54:11)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/szkolenia-indywidualne-wskazane-przez-bezrobotnego/242