Klawisze dostępu

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 04.01.2018 r. wznawia się nabór :

- wniosków na szkolenie wskazane przez bezrobotnego;

- wniosków osoby bezrobotnej o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych;

- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne, posiadające gwarancję zatrudnienia po odbytym szkoleniu od konkretnego pracodawcy, poszukującego pracownika o określonych kwalifikacjach, uzupełnionych o uprawnienia lub umiejętności nabyte w trakcie szkolenia finansowanego przez PUP w Opolu ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z Uchwałą nr 3/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu z dnia 18.12.2017 r. w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na 2018 rok pouwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wstępnych zapowiedzi dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy na rok 2018 i ich podziału ze względu na rodzaj i przeznaczenia szkolenia dla osób bezrobotnych zarówno te wskazanego przez bezrobotnego jak i te w ramach bonu szkoleniowego, finansowane będą, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu skierowania na szkolenie wskazane przez bezrobotnego lub w dniu przyznania bezrobotnemu poniżej 30 roku życia bonu szkoleniowego.

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące do 28.02.2018 roku wynosi 4 255,59 zł.

 
Komu urząd może sfinansować studia podyplomowe?

 Z dofinansowania do studiów podyplomowych mogą skorzystać:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby pobierające rentę szkoleniową,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby uczestniczące w indywidualnym programie integracji społecznej prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji społecznej, centrum informacji zawodowej.
 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.
 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem
 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej,

 

Co powinien zrobić bezrobotny zainteresowany dofinansowaniem studiów podyplomowych?

Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta indywidualnego z wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie studiów podyplomowych (wniosek do pobrania ).

 

Jaki może być maksymalny koszt dofinansowania?

Maksymalny koszt dofinansowania do studiów podyplomowych może być do wysokości 100% studiów, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jakie świadczenia przysługują osobie uczestniczącej w szkoleniu?

Bezrobotni którzy otrzymali dofinansowanie z urzędu pracy do studiów podyplomowych otrzymują stypendium w wysokości 20% zasiłku. Uczestnikowi który w trakcie trwania studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia studiów.

 

Jakie są obowiązki osoby której urząd dofinansował studia podyplomowe?

Bezrobotni którzy otrzymali dofinansowanie z urzędu pracy do studiów podyplomowych zobowiązani są do:

 • udziału w zajęciach.
 • ukończenia nauki w terminie określonym w niniejszej umowie.
 • dostarczenia harmonogramu / planu zajęć na każdy semestr, potwierdzonego przez uczelnię.
 • dostarczenia co miesiąc, nie później niż do 3 dnia kalendarzowego, listy obecności lub zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach, potwierdzonego przez uczelnię, na podstawie którego zostanie wypłacone stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
 • dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu każdego z dofinansowanych semestrów, terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 • przedstawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 • zawiadomienia powiatowego urząd pracy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.

 

Dodatkowych informacji udzielą:

 

Beata Front
 
telefon: 77 442 29 40
pokój: nr 5, CAZ
 
Małgorzata Hochuł
 
telefon: 77 442 29 40
pokój: nr 5, CAZ

 

 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 17:12:05)
Zredagowana przez: Adam Tatoj (2018-07-20 14:26:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/studia-podyplomowe/243