Klawisze dostępu

Studia podyplomowe

 

Komu urząd może sfinansować studia podyplomowe?

Z dofinansowania do studiów podyplomowych mogą skorzystać:

 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Opole,
 2. Osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP Opole, które:
  1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. są zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. są żołnierzami rezerwy,
  6. pobierają rentę szkoleniową,
  7. pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
  8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem,
  9. są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 1. Pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, po zarejestrowaniu się w PUP Opole.

 

Co powinien zrobić bezrobotny zainteresowany dofinansowaniem studiów podyplomowych?

Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta indywidualnego z wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie studiów podyplomowych.

 

Jaki może być maksymalny koszt dofinansowania?

Maksymalny koszt dofinansowania do studiów podyplomowych może być do wysokości 100% studiów, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jakie świadczenia przysługują osobie uczestniczącej w studiach podyplomowych?

Bezrobotni którzy otrzymali dofinansowanie z urzędu pracy do studiów podyplomowych otrzymują stypendium w wysokości 20% zasiłku. Uczestnikowi który w trakcie trwania studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia studiów. Osobą poszukującym pracy stypendium nie przysługuje.

 

Jakie są obowiązki osoby której urząd dofinansował studia podyplomowe?

Bezrobotni którzy otrzymali dofinansowanie z urzędu pracy do studiów podyplomowych zobowiązani są do:

 • udziału w zajęciach.
 • ukończenia nauki w terminie określonym w umowie.
 • dostarczenia harmonogramu / planu zajęć na każdy semestr, potwierdzonego przez uczelnię.
 • dostarczenia co miesiąc, nie później niż do 3 dnia kalendarzowego, listy obecności lub zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach, potwierdzonego przez uczelnię, na podstawie którego zostanie wypłacone stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
 • dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu każdego z dofinansowanych semestrów, terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 • przedstawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 • zawiadomienia powiatowego urząd pracy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.

 

Dodatkowych informacji udzielą:

 

 

Beata Front
 
telefon: 77 442 29 40
pokój: nr 5, CAZ
 
Małgorzata Hochuł
 
telefon: 77 442 29 40
pokój: nr 5, CAZ

 

 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 17:12:05)
Zredagowana przez: Beata Front (2019-02-06 14:44:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/studia-podyplomowe/243