Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne

Roboty publiczne

Roboty publiczne 

oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych
przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe
statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. 

Instrument ten może być realizowany przez Gminę w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o organizację robót publicznych złożonego do w PUP w Opolu. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. 

Czas trwania robót publicznych 

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie
o organizowanie robót publicznych, zawartej pomiędzy Pracodawcą i PUP. 

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla Pracodawcy 

Organizator robót publicznych przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych:

- przez okres do 6 miesięcy – otrzymuje refundację części wynagrodzenia i składki ZUS, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- na okres do 12 miesięcy – w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia, i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za
co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o organizowanie robót publicznych.

Do zatrudnienia w ramach robót publicznych urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane
w PUP w Opolu objęte
II profilem pomocy. 

Pomoc udzielana w ramach robót publicznych stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami jej dopuszczalności .

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn.zm. i 1149)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2014 poz. 864)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Daria Staś (2018-07-06 09:24:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/roboty-publiczne/73