Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Roboty publiczne

Roboty publiczne

Roboty publiczne

oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. 

W związku ze zmianą niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, od dnia 11.01.2019 r. w pierwszej kolejności zostaną kierowane do zatrudnienia osoby będące dłużnikami alimentacyjnymi.

Instrument ten może być realizowany przez Gminę w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o organizację robót publicznych złożonego do w PUP w Opolu. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. 

Czas trwania robót publicznych 

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie
o organizowanie robót publicznych, zawartej pomiędzy Pracodawcą i PUP. 

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla Pracodawcy 

Organizator robót publicznych przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych:

- przez okres do 6 miesięcy – otrzymuje refundację części wynagrodzenia i składki ZUS, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- na okres do 12 miesięcy – w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia, i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o organizowanie robót publicznych.

Koszty pracodawcy

Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FP i FGŚP tak by bezrobotny zatrudniony
w ramach robót publicznych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie
w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy i co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia na ½ wymiaru czasu pracy. 

Naruszenie postanowień umowy 

Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania osoby przez okres trwania robót publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji . 

Do zatrudnienia w ramach robót publicznych urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
w Opolu objęte
II profilem pomocy.  

Pomoc udzielana w ramach robót publicznych stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami jej dopuszczalności . 

Realizacja tej formy wsparcia uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Urząd środków finansowych
z Funduszu Pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20)
Zredagowana przez: Daria Staś (2019-04-09 10:20:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/roboty-publiczne/114