Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2019 r. planuje wyposażyć 40 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, które będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 27 000,00 zł. brutto i dotyczyć będzie wyłącznie wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych , które ukończyły 30 rok życia.

Jednakże w związku z trwającymi w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pracami dotyczącymi opracowania nowych zasad rozliczania podatku VAT od zakupionych sprzętów w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, tut. urząd wstrzymuje co najmniej do 01.03.2019 r. termin naboru wniosków o refundację.

Stosowne informacje w sprawie naboru wniosków o refundację i zasad ich udzielania będą zamieszczane na stronie internetowej tut. urzędu na bieżąco. W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie prosimy o monitorowanie strony urzędu.

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Ligaj- Pach i Dominika Zachara - tel. 77 44 21 880

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy
w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Refundacja przyznawana jest na podstawie złożonego „Wniosku o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”. Informacja o terminach naborów wniosków w PUP Opole zamieszczana jest
na stronie www.pup.opole.pl

Kto może wnioskować o zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy?

O refundację może wnioskować podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne.

Wnioskodawca musi spełniać między innymi następujące warunki:

1) W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły:

 • Prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 • Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.

2) W przypadku producenta rolnego:

 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy
  z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron
  z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
  oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 • Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON,Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.
 • Zatrudniać w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

3) W przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne:

 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne bądź na mocy porozumienia stron
  z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
  oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 • Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.

Wnioskodawca zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy może złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez osobę skierowaną.

Formy zabezpieczenia refundacji

Składając wniosek pracodawca określa jaką przyjmuje formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku nieutrzymania stanowiska pracy lub niezatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesięcy. Zabezpieczeniem może być:

 • akt notarialny o poddaniu się dobrowolnej egzekucji przez dłużnika, lub
 • blokada środków na rachunku bankowym w tym utworzenie Depozytu Zablokowanego, lub
 • poręczenie cywilne.

Wypłata refundacji

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez wnioskodawcę rozliczenia i udokumentowania poniesionych wydatków
w terminie określonym w umowie, oraz po zatrudnieniu na tym stanowisku na okres co najmniej 24 miesięcy:

 1. skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy lub skierowanego opiekuna w połowie wymiaru czasu pracy,
 2. w przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne po zatrudnieniu co najmniej
  w połowie wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta,

oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna
lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest maksymalna kwota doposażenia stanowiska pracy refundowana przez PUP w Opolu?

W ramach tego wsparcia aktualnie PUP w Opolu refunduje 27 000,00 zł na jedno stanowisko pracy przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 24 miesięcy.

2. Co pracodawca może refundować w ramach ww. wsparcia?

Ze środków Funduszu Pracy PUP w Opolu refunduje pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poniesione w szczególności na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania i mebli niezbędnych do utworzenia danego stanowiska pracy.

Natomiast refundacji między innymi nie podlega:

 • zakup ziemi,
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje,
 • zakup nieruchomości, opłaty administracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia, koszty reklamy,
 • zakup środków transportu, zakup automatów ( do gier zręcznościowych, do napojów)
 • zakup towaru,
 • koszty remontu lokalu, połaty eksploatacyjne( prąd, woda, telefon , czynsz, dzierżawa),
 • zakup sprzetu/ruchomości od członków rodziny,
 • opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia,
 • zakup kasy fiskalnej.

3. Kiedy następuje zatrudnienie pracownika ?

Zatrudnienie osoby na refundowanym stanowisku pracy następuje po podpisaniu umowy z PUP i zakupie sprzętów wskazanych
w umowie oraz odbiorze stanowiska przez pracownika urzędu pracy.

4. Czy refundacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska prac jest pomocą
de minimis?

Refundacja dokonywana na rzecz Pracodawcy stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana ww. wnioskodawcom w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie może przekroczyć 200 000 EURO.

Uwaga

Szczegółowe warunki przyznawania refundacji określa „Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przyznawania
ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym”, dostępny w zakładce - dokumenty do pobrania.

W przypadku nieutrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty refundacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 77 44 21 880

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Anna Ligaj-Pach (2019-04-16 09:50:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116