Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Szanowni Państwo,

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ogłasza dodatkowy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 13 do 15 czerwca 2018 r. i dotyczyć będzie wyłącznie wyposażenia stanowisk pracy dla kobiet. Przyznanych zostanie 7 refundacji. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy to 20 000,00 zł brutto.

Wniosek o refundację stanowiska pracy wraz z załącznikami do pobrania na na naszej stronie www.pup.opole.pl

 

Uprzejmie informujemy, że w 2018 r. planowane są 3 inne nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby skierowanej przez tut. urząd.

Terminy naboru wniosków:

I nabór 12-16 lutego 2018 r. ( przyznanych zostanie 18 refundacji)

II nabór 14-18 maja 2018 r. ( przyznanych zostanie 18 refundacji)

III nabór 03 - 07 września 2018 r. (przyznanych zostanie 18 refundacji)

 

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby, która na dzień skierowania do pracodawcy ukończyła co najmniej 30 rok życia oraz dodatkowo spełnia jeden z niżej wymienionych warunków :

 • jest kobietą,
 • jest osobą powyżej 50 roku życia,
 • jest osoba o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą długotrwale bezrobotną,
 • jest osobą z niepełnosprawnościami,
 • jest osobą posiadającą co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
  z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
 • jest migrantem powrotnym lub imigrantem.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20 000,00 zł. brutto.

Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia proszeni są o składanie ,,WNIOSKU O REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY” w wymienionych terminach, tylko i wyłącznie w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 3, tel. 77 44 21 880.

Wnioski złożone w innych terminach i miejscu lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

Regulamin przyznawania refundacji, wniosek i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl,
w zakładce dokumenty do pobrania > dla pracodawców > refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub w siedzibie CAZ w pok. nr 3.

Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji powołanej przez dyrektora PUP w Opolu, która przy oceniew szczególności będzie uwzględniać między innymi dotychczasową współpracę pracodawcy z tut. urzędem, wysokość proponowanego wynagrodzenia, zasadność zakupów na nowotworzone stanowisko pracy, miejsce wykonywania pracy, wymagania wnioskodawcy w stosunku do kandydatów do zatrudnienia.

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Ligaj- Pach i Dominika Zachara - tel. 77 44 21 880

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy
w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Refundacja przyznawana jest na podstawie złożonego „Wniosku o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”. Informacja o terminach naborów wniosków w PUP Opole zamieszczana jest
na stronie www.pup.opole.pl

Kto może wnioskować o zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy?

O refundację może wnioskować podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne.

Wnioskodawca musi spełniać między innymi następujące warunki:

1) W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły:

 • Prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 • Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.

2) W przypadku producenta rolnego:

 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy
  z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron
  z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
  oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 • Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON,Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.
 • Zatrudniać w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

3) W przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne:

 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne bądź na mocy porozumienia stron
  z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
  oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 • Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.

Wnioskodawca zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy może złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez osobę skierowaną.

Formy zabezpieczenia refundacji

Składając wniosek pracodawca określa jaką przyjmuje formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku nieutrzymania stanowiska pracy lub niezatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesięcy. Zabezpieczeniem może być:

 • akt notarialny o poddaniu się dobrowolnej egzekucji przez dłużnika, lub
 • blokada środków na rachunku bankowym w tym utworzenie Depozytu Zablokowanego, lub
 • poręczenie cywilne.

Wypłata refundacji

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez wnioskodawcę rozliczenia i udokumentowania poniesionych wydatków
w terminie określonym w umowie, oraz po zatrudnieniu na tym stanowisku na okres co najmniej 24 miesięcy:

 1. skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy lub skierowanego opiekuna w połowie wymiaru czasu pracy,
 2. w przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne po zatrudnieniu co najmniej
  w połowie wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta,

oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna
lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest maksymalna kwota doposażenia stanowiska pracy refundowana przez PUP w Opolu?

W ramach tego wsparcia aktualnie PUP w Opolu refunduje 20 000,00 zł na jedno stanowisko pracy przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 24 miesięcy.

2. Co pracodawca może refundować w ramach ww. wsparcia?

Ze środków Funduszu Pracy PUP w Opolu refunduje pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poniesione w szczególności na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania i mebli niezbędnych do utworzenia danego stanowiska pracy.

Natomiast refundacji między innymi nie podlega:

 • zakup ziemi,
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje,
 • zakup nieruchomości, opłaty administracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia, koszty reklamy,
 • zakup środków transportu, zakup automatów ( do gier zręcznościowych, do napojów)
 • zakup towaru,
 • koszty remontu lokalu, połaty eksploatacyjne( prąd, woda, telefon , czynsz, dzierżawa),
 • zakup sprzetu/ruchomości od członków rodziny,
 • opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia,
 • zakup kasy fiskalnej.

3. Kiedy następuje zatrudnienie pracownika ?

Zatrudnienie osoby na refundowanym stanowisku pracy następuje po podpisaniu umowy z PUP i zakupie sprzętów wskazanych
w umowie oraz odbiorze stanowiska przez pracownika urzędu pracy.

4. Czy refundacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska prac jest pomocą
de minimis?

Refundacja dokonywana na rzecz Pracodawcy stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana ww. wnioskodawcom w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie może przekroczyć 200 000 EURO.

Uwaga

Szczegółowe warunki przyznawania refundacji określa „Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przyznawania
ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym”, dostępny w zakładce - dokumenty do pobrania.

W przypadku nieutrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty refundacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 77 44 21 880

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Anna Ligaj-Pach (2018-08-07 10:13:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116