Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest instrumentem rynku pracy mającym na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko przez PUP.

Instrument ten może być realizowany przez pracodawcę w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożonego przez podmiot w określonym przez PUP w Opolu terminie naboru wniosków.

 

Kto może wnioskować o zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

 

O refundację może wnioskować podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny oraz niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła.

Podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła musi spełniać między innymi następujące warunki:

 • Prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy
  z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz
  w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 • Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP oraz opłacaniem innych danin publicznych.

Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

Formy zabezpieczenia refundacji

 

Składając wniosek pracodawca określa jaką przyjmuje formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku nieutrzymania stanowiska pracy lub niezatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy. Zabezpieczeniem może być:

 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, lub
 • blokada środków na rachunku bankowym, lub
 • poręczenie.

 

 

Refundacja kosztów

 

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez wnioskodawcę rozliczenia
i udokumentowania poniesionych wydatków w terminie określonym w umowie, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

W ramach refundacji pracodawca może zatrudnić każdą osobę bezrobotną zarejestrowaną
w tut. urzędzie i jednocześnie spełniającą jego wymagania określone we wniosku.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Jaka jest maksymalna kwota doposażenia stanowiska pracy refundowana przez PUP w Opolu?

W ramach tego wsparcia aktualnie PUP w Opolu refunduje 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.

 

2. Co pracodawca może refundować w ramach ww. instrumentu rynku pracy?

Ze środków Funduszu Pracy PUP w Opolu refunduje pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych poniesione na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania i mebli niezbędnych do utworzenia danego stanowiska pracy.

Natomiast refundacji między innymi nie podlega:

 • zakup ziemi,
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje,
 • zakup nieruchomości, opłaty administracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia,
  koszty reklamy,
 • zakup środków transportu.

 

3. Kiedy następuje zatrudnienie pracownika ?

 

Zatrudnienie osoby na refundowanym stanowisku pracy następuje po podpisaniu umowy
z PUP i zakupie sprzętów wskazanych w umowie oraz odbiorze stanowiska przez pracownika urzędu pracy.

 

4. Czy refundacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska prac jest pomocą de minimis?

 

Refundacja dokonywana na rzecz Pracodawcy oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie może przekroczyć 200 000 EURO.

 

Uwaga

W przypadku nieutrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesiące pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty refundacji.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 77 44 21 880

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Anna Ligaj-Pach (2017-01-04 13:31:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116