Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu bezrobotnego

Przyznanie statusu bezrobotnego

 Status bezrobotnego ma osoba która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, lub
 2. jest cudzoziemcem:
 • obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • obywatelem państwa EOG nienależącego do UE,
 • obywatelem państw niebędących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • osobą posiadającą w RP status uchodźcy, osobą posiadającą zezwolenie na pobyt stały w RP, osobą posiadającą zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • osobą posiadającą w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • osobą posiadającą w RP zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, osobą korzystającą w RP z ochrony czasowej,
 • osobą, której udzielono ochrony uzupełniającej w RP, lub
 • osobą posiadającą zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polski, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polski przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • osobą towarzyszącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a-c, jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków rodzin (Dz.U. z 2017r. poz. 900),
 • członkiem rodziny obywatela polskiego, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy.

    3. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o       pracę nakładczą.

    4. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

    5. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, albo innej pracy zarobkowej,
 • w co najmniej połowie wymiaru czasu - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.

    6.  Nie uczy się w szkole w systemie dziennym.

    7. Ukończyła 18 lat.

    8. Nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna.

   9. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

   10. Nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny  lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach lub rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

    11. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. [ Kodeks Cywilny – Dz. U. z 2016r. poz. 380 ] o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

    12. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domowników takim gospodarstwie.

    13.  Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

- zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

- nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

   14.  Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

   15.  Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

    16.  Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

    17. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

    18.Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

   19. Nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.

    20. Nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.

    21.Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) –
PUP lub – gdy nie jest w ogóle zameldowana – w PUP, na którego obszarze działania przebywa.

 

UWAGA !

Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego:

 • wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym;
 • odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich ( Dz. U. poz. 1052 ), jeżeli praktykant przedstawi właściwemu urzedowi pracy umowę o praktykę absolwencką.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:05)
Zredagowana przez: Bożena Kałuska (2018-01-05 10:37:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/przyznanie-statusu-bezrobotnego/42