Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
http://pup.opole.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61

Prawa poszukujących pracy

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Poszukujący pracy ma prawo do:

 

Poszukująca pracy, który:

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

2) jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

3) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

4) uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

5) jest żołnierzem rezerwy,

6) pobiera rentę szkoleniową,

7) pobiera świadczenie szkoleniowe, które jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

8) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

9) jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym;

10) jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

po zarejestrowaniu może:

 

 

UWAGA !

Osobie poszukującej pracy w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 

Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna    na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, może korzystać na zasadach takich jak bezrobotny z nastepujących usług rynku pracy lub instrumentów rynku pracy :

1. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2. szkoleń;

3. stażu;

4. prac interwencyjnych;

5. przygotowania zawodowego dorosłych;

6. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3;

7. studiów podyplomowych;

8. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucja szkoleniową;

9. bonu na zasiedlenie;

10. bonu szkoleniowego;

11. bonu stazowego.