Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa poszukujących pracy

Prawa poszukujących pracy

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Poszukujący pracy ma prawo do:

 • korzystania z usług rynku pracy, tj.:
  • pośrednictwa pracy - prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy-doradcy klienta z poszukującym pracy oraz giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy;
  • w formie porady indywidualnej i grupowej

 

Poszukująca pracy, który:

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

2) jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

3) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

4) uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

5) jest żołnierzem rezerwy,

6) pobiera rentę szkoleniową,

7) pobiera świadczenie szkoleniowe, które jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

8) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

9) jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym;

10) jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

po zarejestrowaniu może:

 

 • korzystać z usług szkoleniowych;
 • ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 • ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych;
 • ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • ubiegać się o zwrot kosztów badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach.

 

UWAGA !

Osobie poszukującej pracy w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 

Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna    na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, może korzystać na zasadach takich jak bezrobotny z nastepujących usług rynku pracy lub instrumentów rynku pracy :

1. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2. szkoleń;

3. stażu;

4. prac interwencyjnych;

5. przygotowania zawodowego dorosłych;

6. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3;

7. studiów podyplomowych;

8. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucja szkoleniową;

9. bonu na zasiedlenie;

10. bonu szkoleniowego;

11. bonu stazowego.

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28)
Zredagowana przez: Iwona Kowalczyk (2017-11-22 10:10:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61