Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 10 godzin w tygodniu.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli uczestnictwo w tych formach podjęły w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Procedura

 1. Gmina do 31 stycznia sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go staroście oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.
 2. Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
 3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przekazuje ją do PUP.
 4. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne przyjmuje skierowaną przez starostę osobę uprawnioną w celu wykonywania prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem oraz poucza ją o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny.
 5. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje.
 6. Starosta w celu ustalenia zdolności do wykonywania prac społecznie użytecznych, przed skierowaniem może skierować uprawnioną osobę na badania lekarskie, badania te wówczas finansowane są z Funduszu Pracy.
 7. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, zapoznaje osobę uprawniona z przepisami BHP.
 8. Starosta przekazuje kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do 10 dnia każdego m-ca za m-c poprzedni, wykaz osób uprawnionych, które zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówiły przyjęcia propozycji ich wykonywania.
 9. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, niezwłocznie zawiadamia starostę oraz kierownika OPS w przypadku gdy osoba uprawniona:
 • nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • nie podejmie przydzielonej jej pracy społecznie-użytecznej;
 • opuści m-sce wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • naruszy porządek i dyscyplinę w m-scu wykonywania pracy społecznie użytecznej.

Uprawnionej osobie, nie posiadającej prawa do zasiłku, z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, wypłacane przez gminę.Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach takich jak zasiłki dla bezrobotnych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Starosta pozbawia bezrobotnego statusu bezrobotnego jeżeli bezrobotny:

 • odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • z własnej winy przerwie wykonywanie prac społecznie użytecznych,
 • po skierowaniu nie podejmie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres określony w art.33 ust.4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia.

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 182 z późn. zm.) nieuzasadniona odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Starosta może zwrócić bezrobotnemu:

 • koszt przejazdu na badania lekarskie i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
 • koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli prace, do wykonywania których został skierowany bezrobotny, są wykonywane poza miejscem zamieszkania lub pobytu.

 

Podstawa prawna:

- art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. i 1149);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie-użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:35)
Zredagowana przez: Daria Staś (2018-07-06 09:28:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/74