Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne 

oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą
(w przypadku PUP w Opolu z Prezydentem Miasta Opola) i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych. Instrument ten może być realizowany przez Pracodawcę w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o organizację prac interwencyjnych złożonego przez podmiot w PUP w Opolu.

Czas trwania prac interwencyjnych 

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie
o organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, zawartej pomiędzy Pracodawcą i PUP.

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla Pracodawcy

Pracodawca z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych otrzymuje (przez okres określony w umowie) refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.

Zobowiązania Pracodawcy

Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku refundacji do 6 miesięcy) lub przez okres 6 miesięcy
(w przypadku refundacji do 12 miesięcy).

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane
w PUP w Opolu objęte II profilem pomocy
. 

Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie
z warunkami jej dopuszczalności
.  

 
Podstawa prawna:
 
- art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art 56, art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm. i 1149);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2014 poz. 864)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)
 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:00)
Zredagowana przez: Daria Staś (2018-07-06 09:24:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/prace-interwencyjne/72