Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne 

oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą
(w przypadku PUP w Opolu z Prezydentem Miasta Opola) i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych. 

Instrument ten może być realizowany przez Pracodawcę w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o organizację prac interwencyjnych złożonego przez podmiot w PUP w Opolu. 

UWAGA
Informujemy, iż wnioski o subsydiowanie zatrudnienia rozpatrywane są w oparciu o oferowane stanowisko pracy i możliwość skierowania odpowiednich osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie. Oznacza to, iż nie ma możliwości wskazania we wniosku kandydata do zatrudnienia w ramach form subsydiowanych.

O organizację prac interwencyjnych może wnioskować podmiot, który:

  • nie zalega z płatnościami wobec Budżetu Państwa (ZUS i US),
  • nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,

Czas trwania prac interwencyjnych 

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie
o organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, zawartej pomiędzy Pracodawcą i PUP.

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla Pracodawcy

Pracodawca z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych otrzymuje (przez okres określony w umowie) refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych. 

Koszty pracodawcy

Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FPi FGŚP tak, by bezrobotny zatrudniony
w ramach prac interwencyjnych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

Zobowiązania Pracodawcy 

Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku refundacji do 6 miesięcy) lub przez okres 6 miesięcy (w przypadku refundacji do 12 miesięcy).

Naruszenie postanowień umowy 

Nie wywiązanie się z warunku zatrudnienia lub naruszenie innych postanowień zawartej umowy skutkuje zwrotem uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji. 

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych kierowane będa osoby, które ukończyły 30 rok życia.

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane
w PUP w Opolu objęte II profilem pomocy
. 

Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie
z warunkami jej dopuszczalności
. 

Realizacja tej formy wsparcia uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Urząd środków finansowych
z Funduszu Pracy.Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Daria Staś (2019-03-14 08:56:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/prace-interwencyjne/113