Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa

Komu urząd może udzielić pożyczki szkoleniowej?

Z pożyczki szkoleniowej mogą skorzystać osoby chcące podjąć lub utrzymać zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, a dokładnie:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby pobierające rentę szkoleniową,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby uczestniczące w indywidualnym programie integracji społecznej prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji społecznej, centrum informacji zawodowej.
 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.
 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem
 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej,

 

Jaki może być maksymalny koszt udzielonej pożyczki szkoleniowej?

Maksymalny koszt pożyczki szkoleniowej może być do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

 

Jaki jest okres spłaty udzielonej pożyczki, oraz na ile jest ona oprocentowana?

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalenia w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 

Obowiązki osoby która otrzymała pożyczkę szkoleniową:

Bezrobotni którzy otrzymali pożyczkę szkoleniową z urzędu pracy zobowiązani są do:

 

 • wykorzystania udzielonej pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.
 • spłaty całości udzielonej pożyczki w ratach miesięcznych w ciągu 18 miesięcy, od dnia ukończenia szkolenia
 • przedstawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w terminie 14 dni od jego zakończenia.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 42 ust.1-3  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy      ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 ze zm. )

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:00)
Zredagowana przez: Adam Tatoj (2019-01-21 13:06:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/87