Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi

Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł brutto/mc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 14,70 zł brutto/godz. W oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy z przewidywanym okresem rozpoczęcia wykonywania pracy od 1 stycznia 2019 r. należy uwzględnić ww. stawki.


Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową), oraz
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
 3. Cudzoziemiec lub pracodawca, mogą również informować Urząd o zakończeniu pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia
  Informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca, należy składać:
 4. za pośrednictwem platformy praca.gov.pl (dla posiadaczy zweryfikowanego i aktywnego konta; z profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 5. za pośrednictwem poczty;
 6. osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. mjr Hubala 21 w Opolu.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Wzór pisma informującego o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia: Wzór pisma,

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ul. Hubala 21, 45-266 Opole

Nazwa banku: Bank Millenium Nr Konta: 02 1160 2202 0000 0002 1772 4155

Tytułem: Nazwa pracodawcy za oświadczenie: imię i nazwisko cudzoziemca;

Kwota: 30 zł / za każdego cudzoziemca

Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imię i nazwisko cudzoziemca. Wpłat można dokonać również łącznie w związku z wieloma wnioskami, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców maksymalnie tyle ile pole tytułem w przelewie umożliwi. Proszę zwrócić uwagę na pisownię imienia i nazwiska, żeby była zgodna z dokumentem zgłoszonym do PUP Opole. Potwierdzenia bankowe wydrukowane należy dołączyć do wniosku papierowego!

Elektroniczna rejestracja przez praca.gov.pl powinna zawierać wszystkie niezbędne załączniki w wersji elektronicznej łącznie z potwierdzeniem przelewu!

Uwaga: wpłata jest wnoszona z tytułu złożenia oświadczenia. Gdy oświadczenie wpłynie do urzędu wpłata nie podlega zwrotowi.

Urząd Pracy w Opolu dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę na terenie działania tut. urzędu;
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie działania tut. urzędu;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie działania tut. urzędu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wypełnia i składa (w siedzibie PUP Opole) lub wysyła oświadczenia za pośrednictwem portalu praca.gov.pl wraz ze skanami następujących dokumentów:

 1. Skan ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna.
 2. Skan wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca.
 3. Skan dowodu wpłaty za złożenie oświadczenia.
 4. Skan oświadczenia o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik nr 18 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń)
  Uwaga: Dla agencji pracy tymczasowej powierzających prace cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

 

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór upoważnienia – przy odbiorze należy posiadać oryginał upoważnienia.)

Termin rozpatrzenia złożonego oświadczenia:

 • 7 dni roboczych, od dnia złożenia kompletnego oświadczenia w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego (termin należy liczyć od dnia roboczego następującego po złożeniu kompletnego oświadczenia);
 • 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), do terminów wpisu oświadczenia do ewidencji/wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Odbiór wpisanego do ewidencji oświadczenia

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń należy odebrać w budynku CAZ przy ul. Jana Bytnara Rudego 8, w godzinach 8:00 – 14:00, w pokoju nr 1

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Możliwość pracy powyżej 6 miesięcy w przypadku złożenia wniosku o zezwolenie w celu kontynuacji pracy w związku z posiadanym oświadczeniem, w okresie oczekiwania na decyzję Wojewody

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Przepis stosuje się odpowiednio, w przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Przepisu nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców spoza UE i EOG od 1 stycznia 2018 r. dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2018 r. poz.1749).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:23)
Zredagowana przez: Tomasz Kwiatek (2018-12-21 14:38:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/oswiadczenia-o-powierzeniu-wykonywaniu-pracy-cudzoziemcowi/130