Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
http://pup.opole.pl/strona/opolszczyzna-walencja-wspolpraca-w-zwalczaniu-wykluczenia-spolecznego/250

OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

 

W okresie 01.03.2013 r. – 30.11.2013 r. PUP w Opolu uczestniczył jako partner w projekcie „Opolszczyzna- Walencja – współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego” realizowanym w ramach programu Leonard da Vinci, będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie”. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatowych z woj. Opolskiego: z 4 powiatowych urzędów pracy, 2 ośrodków pomocy społecznej, dwóch powiatowych centrów pomocy rodzinie. Uczestnikami projektu były także osoby delegowane przez 3 instytucje szkoleniowe, mające siedziby w naszym województwie, osoby reprezentujące związki pracodawców – 2 izby gospodarcze oraz przedstawiciel fundacji, statutowo wspierającej osoby niepełnosprawne. W ramach realizacji projektu w dniach 19.05-02.06.2013r oraz 02.06-16.062013r dwie 12- osobowe grupy uczestników projektu uczestniczyło w profesjonalnych wizytach w instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Walencji ( Hiszpania). Podczas spotkań z hiszpańskimi kolegami uczestnicy projektu zapoznawali się z metodami, instrumentami i środkami stosowanymi przez nich w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wymieniali swoje doświadczenia, dyskutowali o bieżących problemach. Uczestnikami projektu były osoby pełniące kluczowe funkcje (w tym zarządzające) w swoich instytucjach o kierunkowym wykształceniu, wielu kursach dokształcających oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy na rzecz kształcenia zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W efekcie obserwacji poczynionych w trakcie wizyt, można stwierdzić, że największym zagrożeniem zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest obecnie długotrwałe bezrobocie. Barierami utrudniającymi znalezienie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, a tym samym powodującymi zagrożenie wykluczeniem społecznym są m.in.:

Działania podejmowane przez urzędy pracy w Polsce nie są w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W walkę z długotrwałym bezrobociem powinny zaangażować się również inne organizacje i stowarzyszenia, podobnie jak funkcjonuje to w Walencji i całej Hiszpanii.

Pomimo, że w Polsce stosuje się podobne formy wsparcia jak w Hiszpanii, to jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że tam doradcy, konsultanci, pracownicy projektów skupiają się na małych grupach bezrobotnych z uwzględnieniem specyfiki tej grupy np. wieku, wykształcenia, niepełnosprawności… Tego brakuje na polskim rynku pracy i jest to godne polecenia.

Brakuje u Polsce instytucji funkcjonujących w Hiszpanii, zajmujących się wsparciem kompleksowym w tym:

Warto by również powrócić do formy zakładów pracy chronionej, gdzie osoby niepełnosprawne mogły integrować się ze środowiskiem, obecnie u nas najczęściej odbywa się to w formie warsztatów terapii zajęciowej. Ciekawym rozwiązaniem jest tworzenie i koordynacja centrów opieki dla osób niepełnosprawnych i ośrodków pracy, nad którymi pieczę sprawuje Instituto Valenciano de Accion Social. Uczenie poprzez wykonywanie zadań zawodowych, zbliża proces kształcenia zawodowego do rzeczywistych procesów pracy.

Szczególnie interesujące i godne polecenia jest zaangażowanie się Związków Zawodowych we współpracę z pracodawcami i szybkie reagowanie na ofertę pracy. Związki Zawodowe w Hiszpanii dbają o interesy przyszłych pracowników jak i już tych zatrudnionych u pracodawców Niestety takiego zaangażowania i współpracy brakuje na polskim rynku pracy. Publiczne służby zatrudnienia realizują oferty pracy zgłaszane przez pracodawców, ale nie posiadają uprawnień w egzekwowaniu form zatrudnienia proponowanych przez zakłady pracy. Aktywna działalność związków zawodowych przyczyniłaby się do stworzenia bardziej przyjaznych warunków podejmowania pracy z korzyścią dla osób bezrobotnych.

Udział w projekcie i wyjeździe studyjnym w Walencji zwiększył kwalifikacje zawodowe poszczególnych uczestników projektu w zakresie podejmowania działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwiększenie kwalifikacji uczestników było możliwe dzięki - poznaniu nowych technik, metod, rozwiązań prawnych stosowanych w Hiszpanii, zapoznaniu się ze stosowaniem nowych dokumentów i materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, pogłębieniu znajomości języka angielskiego w zakresie słownictwa ogólnego i zawodowego, poznaniu innowacyjnych rozwiązań w systemach, instytucjach i praktykach stosowanych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (przeniesienie ich na grunt lokalny).

Po zakończeniu projektu nastąpiło też wzmocnienie instytucjonalne poprzez:

  1. Rozszerzenie oferty działań skierowanych do klientów PUP w Opolu (poprzez adaptację rozwiązań stosowanych w instytucjach hiszpańskich),
  2. Pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami województwa Opolskiego o nowy wachlarz instrumentów i metod, czyniący działania bardziej komplementarnymi i dostosowanymi do potrzeb indywidualnego klienta,
  3. Możliwości nawiązania współpracy z partnerami hiszpańskimi o podobnym profilu działalności, co organizacje wysyłające.

Długofalowe efekty udziału w projekcie ( cele pośrednie ) to: opracowanie programów szkolenia zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznych adekwatnych do ich potrzeb i zmieniającego się rynku pracy.