Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

 

 

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O środki KFS może ubiegać się Pracodawca, który zamierza przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na:

 • kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników w tym w szczególności na kształcenie kucharzy, kelnerów, barmanów, spawaczy, elektryków, murarzy, zbrojarzy, betoniarzy, monterów ociepleń budowlanych, brukarzy, dekarzy, operatorów obrabiarek, operatorów suwnic;
 • kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;
 • kształcenie ustawiczne w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
 • kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

 

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika

 

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 

Środki KFS można przeznaczyć na:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji, wyżywienia i zakwaterowania w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem , któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) związany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu.

 

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Szczegółowy informacji udzielają:

Pani Ewelina Radziszewska  oraz Pan Adam Tatoj

pok. 2, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Opole, ul. Bytnara Rudego 8, tel. 77 44 23 204,

 

 Podstawa prawna:

 1. Art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz.U z 2014r., poz.639)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
 5. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 9. Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

  

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Adam Tatoj (2016-06-28 12:32:32)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny --formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)-zal-nr-6 2015-03-09 78.63kB plik stracił ważność
Dokument docx REGULAMIN KFS -2016 (.docx 44.64kb) 2016-01-26 44.64kb Plik: REGULAMIN KFS -2016.docx (44.64kb)POBIERZ
Dokument docx Oświadczenie o odsetkach (.docx 18.14kb) 2016-02-16 18.14kb Plik: Oświadczenie o odsetkach.docx (18.14kb)POBIERZ
Dokument docx nowy-wniosek-kfs 2016- rezerwa MRPiPS (.docx 115.95kb) 2016-06-28 115.95kb Plik: nowy-wniosek-kfs 2016- rezerwa MRPiPS.docx (115.95kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110