Klawisze dostępu

Koszty egzaminów i licencji

Z definicji egzamin to sprawdzenie wiadomości. Odbywa się w formie ustnej lub pisemnej.

Komu urząd może sfinansować koszty egzaminów lub koszty uzyskania licencji?

Z finasaowania kosztów egzaminów i uzyskania licencji mogą skorzystać:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby pobierające rentę szkoleniową,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby uczestniczące w indywidualnym programie integracji społecznej prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji społecznej, centrum informacji zawodowej.
 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.
 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem
 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej,

 

Co powinien zrobić bezrobotny zainteresowany sfinansowaniem kosztów egzaminu?

Osoba zainteresowana sfinansowaniem konkretnego egzaminu powinna zgłosić sie do swojego doradcy klienta indywidualnego z wypełnionym wnioskiem.

 

Jakie świadczeni przysługuje osobie egzaminowanej?

Osobie egzaminowanej za uczestnictwo w egzaminie nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe świadczenie.

 

Jaki może być maksymalny koszt finansowanego egzaminu?

Koszt finansowanego egzaminu może być do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, mając na uwadze by w danym roku koszt ten nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jakie są obowiązki osoby egzaminowanej?

Osoba której urząd finansuje egzamin zobowiązana jest do:

 • Przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie.
 • Powiadomienia Urzędu o wynikach egzaminu i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu w terminie do 14 dni od dnia zdania.
 • zwrotu kosztów egzaminu w przypadku nie przystąpienia do egzaminu,

zawiadomienia powiatowego urząd pracy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.

 

Szczegółowych informacji udzielają

Małgorzata Hochuł i Beata Front - Specjaliści ds. rozwoju zawodowego, Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu,

ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 5, tel. 77 44 22 940, e-mail: szkolenia@pup.opole.pl

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 17:14:41)
Zredagowana przez: Adam Tatoj (2018-01-10 14:24:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/koszty-egzaminow-i-licencji/244