Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012

KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012

31 grudnia 2012 r. zakończono realizację programu

„KARIERA PRZED 30”

Program Specjalny realizowany był ze środków Funduszu Pracy – wkład własny samorządu powiatu.

 

 

Cel programu: zapewnienie zatrudnienia 23 osobom bezrobotnym, które pomimo zastosowania ustawowych usług i instrumentów rynku pracy w dalszym ciągu pozostają bez zatrudnienia. Główną ideą programu było pokonanie barier w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby do 30 roku życia poprzez zastosowanie złożonych form wsparcia.

 

Całkowita wartość wydatków programu: 499 633,33 zł

 

Czas realizacji programu: 26 marca – 31 grudnia 2012 r.

 

Grupa docelowa: Uczestnikami programu były osoby bezrobotne do 30 roku życia, w stosunku do których stosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • bez kwalifikacji zawodowych,
 • bez doświadczenia zawodowego;
 • bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia.

 

Działania: w ramach programu oferowano następujące formy wsparcia:

 • Wsparcie doradcze – spotkania z doradcą zawodowym w celu ustalenia predyspozycji i możliwości wykonywania zawodu przez danego uczestnika programu.
 • Szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – głównym celem szkolenia było wsparcie uczestników zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Wsparcie to obejmowało zarówno element treningu osobistego, jak i treningu umiejętności przydatnych podczas kontaktów z pracodawcą i innymi pracownikami. Wsparcie to miało na celu zniwelować barierę niewiary w siebie samego i odnalezienia się w nowych warunkach.
 • Staże – 3 – miesięczne staże w miejscu pracy celem zdobycia praktycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. Poprzez tą formę wsparcia chcieliśmy zminimalizować barierę braku kwalifikacji zawodowych, a zarazem ich podniesienia.
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż – zastosowanie tego instrumentu miało na celu przełamanie barier komunikacyjnych (mobilności).
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – stworzenie nowych miejsc pracy dla uczestników programu. Zastosowanie tej formy wsparcia było przełamaniem bariery u pracodawców przed zatrudnianiem osób młodych, w opinii pracodawców nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.
 • Specyficzny element wspierający zatrudnienie premia motywacyjna – aby pokonać barierę niskich płac oraz dyskomfort z obawy przed uratą dopłat z opieki społecznej chcemy wypłacić premię motywacyjną za podjęcie zatrudnienia uczestnika w wysokości 3 000,00 zł brutto.

 

Osiągnięte rezultaty:

 • nabycie przez 22 uczestników niezbędnych kwalifikacji do efektywnego poszukiwania pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 5 uczestników ukończyło warsztaty prowadzone przez Lidera Klubu Pracy,
 • nabycie przez 27 uczestników niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażu zawodowym,
 • uzyskanie zatrudnienia przez 18 uczestników w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • uzyskanie niesubsydiowanego zatrudnienia przez 3 uczestników,
 • spadek liczby bezrobotnych o 21 osób (77,8 % efektywności zatrudnieniowej).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:51:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/kariera-przed-30-program-specjalny-2012/220