Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dotacja oznacza wypłacone bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem przez bezrobotnego działalności gospodarczej.

 

Kto może ubiegać się o dotację

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie, który spełnia między innymi następujące warunki:

 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, a także udziału w działalniach objętych Programem Aktywizacja i Integracja,
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

 

O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się: bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który:

 • nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 • nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złoży oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 • nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1).

 
 

Co powinien zrobić bezrobotny by otrzymać dotację

 

Bezrobotny, który zamierza ubiegać się o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej powinien:

 

 • złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami (do pobrania w CAZ ul. Bytnara Rudego 8 w pok. 4 i na stronie internetowej),
 • zawrzeć z urzędem pracy umowę o przyznanie jednorazowych środków.

 

Wysokość dotacji, którą może otrzymać bezrobotny

Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu .

 

Na co można wydać otrzymaną dotację

Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty. Na zakup towaru i materiałów do produkcji można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty natomiast na reklamę 5%.

 

Zabezpieczenie przyznanej dotacji

Warunkiem otrzymania dotacji jest zabezpieczenie przyznanych środków w formie poręczenia przez osoby fizyczne (zatrudnione, przebywające na emeryturze lub rencie bądź osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą) lub w formie blokady środków na rachunku bankowym.

 

Uwagi

Bezrobotny, który otrzyma dotację ma obowiązek rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy i prowadzić ją nieprzerwanie co najmniej przez 12 miesięcy, dokonać zakupów, wydatkować przyznane środki oraz roliczyć się z przyznanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku niespełnienia wymienionych warunków bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków na konto do dnia poprzedzającego wpłatę.

 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Dodatkowych informacji udziela

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Sylwia Marcinkowska (2017-09-13 11:03:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81