Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 19 do 21 marca br. odbędzie się pierwszy w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób do 30 r. życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (Działanie 1.1).

W ramach naboru planuje się przyznać 50 dotacji.

Osoby zainteresowane dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej proszone są o składanie ,,Wniosku o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi z Fundusz Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” wraz z załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 4, tel. 77 44 22 942.

UWAGA

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000,00 zł.

,,Regulamin przyznawania bezrobotnemu , absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ze środków Funduszu Pracy, jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” oraz Wniosek wraz z załącznikami, dostępne są poniżej lub na stronie www.pup.opole.pl w zakładce dokumenty do pobrania - dla bezrobotnych - środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Dotacja oznacza wypłacone bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

 

Kto może ubiegać się o dotację

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie, który spełnia między innymi następujące warunki:

 

 1. będzie zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu co najmniej 30 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku był zatrudniony, zarejestrowany w Urzędzie Pracy lub uczył się w systemie dziennym (nie dotyczy opiekunów);
 2. będzie zarejestrowany w Urzędzie co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie był zatrudniony, nie uczył się w systemie dziennym i nie był w tym czasie zarejestrowany jako bezrobotny w tut. urzędzie lub innym urzędzie pracy (nie dotyczy opiekunów);
 3. został dla niego ustalony I lub II profil pomocy,
 4. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny :
 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (nie dotyczy opiekunów);

 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

  5. złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

   

  O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 2. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złoży oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 3. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2204 z późn.zm.)
 5. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, może ubiegać się poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, który:

 

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 2. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U .z 2017 r. poz.2204 z późn.zm.),
 4. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 5. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1).

 

 

Co powinien zrobić bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun by otrzymać dotację

 

Bezrobotny, absolwent CIS absolwent KIS lub opiekun, który zamierza ubiegać się o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej powinien:

 

 • złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami (do pobrania w CAZ ul. Bytnara Rudego 8 w pok. 4 i na stronie internetowej),

 • zawrzeć z urzędem pracy umowę o przyznanie jednorazowych środków.

   

  Wysokość dotacji, o którą się można ubiegać

  Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności, na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu nie może przekroczyć 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

  Na co można wydać otrzymaną dotację

  Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty. Na zakup towaru i materiałów do produkcji można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty natomiast na reklamę 5%.

   

  Zabezpieczenie przyznanej dotacji

  Warunkiem otrzymania dotacji jest zabezpieczenie przyznanych środków w formie poręczenia przez osoby fizyczne (zatrudnione, przebywające na emeryturze lub rencie bądź osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą) lub w formie blokady środków na rachunku bankowym.

  Uwagi

  Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, który otrzyma dotację ma obowiązek rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy i prowadzić ją nieprzerwanie co najmniej przez 12 miesięcy, dokonać zakupów, wydatkować przyznane środki oraz rozliczyć się z przyznanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku niespełnienia wymienionych warunków bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków na konto do dnia poprzedzającego wpłatę.

   

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

   

  Dodatkowych informacji udziela

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

   

Strona dodana przez: Sylwia Marcinkowska (2018-01-15 14:48:02)
Zredagowana przez: Sylwia Marcinkowska (2019-05-06 10:39:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/306