Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

 

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Surowe kary za nielegalnych pracowników

Przedsiębiorca, który zechce przyjąć do pracy cudzoziemca, będzie musiał najpierw sprawdzić jego status pobytowy. Za nielegalnie zatrudnienie imigrantów będą groziły takie kary jak np. pozbawienie dostępu do funduszy unijnych, obowiązek zwrotu pomocy, wykluczenie z postępowań o zamówienie publiczne, grzywna, a nawet ograniczenie wolności. Nowe rozwiązania zaproponowała Minister Pracy i Polityki Społecznej, przedkładając założenia do projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 12 kwietnia 2011 r. dokument został przyjęty przez Radę Ministrów. Zaproponowana w założeniach koncepcja ustawy pozwoli zmniejszyć rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz ograniczy zjawisko nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej - podkreślili ministrowie. w ustawie znajdą się przepisy zakazujące zatrudniania obywateli państw trzecich przebywających w Polsce wbrew przepisom, tzn. bez ważnego dokumentu uprawniającego. Celowi temu mają służyć m.in. odstraszające sankcje dla firm, a także ułatwienia w dochodzenia roszczeń o wypłatę zaległej pensji. Nowe przepisy mają wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.

Konieczny dokument pobytowy

Zgodnie z przyjętymi założeniami każdy podmiot, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, będzie musiał zażądać od niego dokumentu potwierdzającego fakt legalnego pobytu w Polsce. Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały czas obowiązywania umowy o pracę. Okaże ją w razie ewentualnej kontroli.

Odstraszające kary

Prawo unijne zobowiązuje państwa członkowskie do karania osób naruszających przepisy dotyczące zatrudniania obywateli państw trzecich. w katalogu sankcji przewiduje takie dolegliwości jak pozbawienie dostępu do funduszy unijnych na 3 lata, obowiązek zwrotu pomocy finansowej uzyskanej w okresie 12 miesięcy poprzedzających nielegalne zatrudnienie, wykluczenie z postępowań o zamówienie publiczne, zamknięcie zakładu czy wstrzymanie pozwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej. Na gruncie polskiego prawa przepisy te będą stosowane z zachowaniem indywidualnego podejścia wobec każdego przypadku, z wyjątkiem wykluczenia z udziału w zamówieniach publicznych. Przesłankami dla ww. sankcji będą: uporczywe ponawianie zatrudnienia nielegalnie przebywających w Polsce obywateli państw trzecich, znaczna liczba zatrudnionych czy zatrudnienie małoletnich. w przypadku wykluczenia z możliwości otrzymywania pomocy lub dotacji publicznych zaproponowano, aby okres ten wynosił 3 lata. Kary za zatrudnianie cudzoziemców bez dokumentu pobytowego będą zależne m.in. od liczby zatrudnionych nielegalnie cudzoziemców. Uporczywe zatrudnianie osób przebywających w Polsce wbrew przepisom będzie zagrożone - w zależności od wagi czynu - karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Odpowie główny wykonawca

Nowe przepisy uregulują też kwestie związane z wypłatą zaległego wynagrodzenia. w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń o wypłatę, przyjęto co najmniej trzymiesięczny okres, chyba że pracodawca lub zatrudniony przedstawią dokumenty potwierdzające, że okres zatrudnienia był inny. w przypadku roszczeń o wypłatę domniemanie uzgodnionego zatrudnienia będzie wynosić trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Za naruszenie przepisów o nielegalnym zatrudnianiu obywateli państw trzecich będzie odpowiedzialny również główny wykonawca (osoba zlecająca podwykonawcy). w sytuacji, gdy podwykonawca jest niewypłacalny, uporczywie uchyla się od wypłaty należności lub w innych szczególnych przypadkach, np. gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, będzie on zobowiązany do wypłacenia cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia i poniesienia kosztów przesłania wypłaty do państwa, do którego obywatel państwa trzeciego powrócił lub został wydalony. Podobne rozwiązania mają obowiązywać w przypadku innych podwykonawców. Nowa regulacja wymusi zmiany w kilku innych ustawach, w tym m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku od osób prawnych, Kodeksie karnym czy Prawie zamówień publicznych.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:16:44)
Zredagowana przez: Anna Kowol (2017-08-21 09:03:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/128