Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Grant na telepracę

Grant na telepracę

GRANT NA TELEPRACĘ

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

 

KTO MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Starosta może przyznać grant na telepracę:

  • skierowanemu, bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
  • bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Zgodnie z art. 67 Kodeksu pracy - praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

 

Uwaga:
Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

KTO NIE MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu:

  • małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu.

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Stosownie do zawartej ze starostą umowy, pracodawca zobowiązany będzie utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O GRANT NA TELEPRACĘ?

W ramach grantu pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

W przypadku nie wywiązania się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub go nie wykorzystaniu, pracodawca zobowiązany będzie do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Karina Wolska (2014-09-19 09:18:34)
Zredagowana przez: Karina Wolska (2014-09-19 12:04:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/grant-na-teleprace/261