Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

 

Aby dokonać rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy na obszarze którego przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy.

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada pracownikowi urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL, ( osoba, która nie posiada żadnego zameldowania powinna mieć w dowodzie osobistym w miejscu adresu adnotację brak, lub decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego ), w przypadku cudzoziemców kartę stałego lub czasowego pobytu;

 

 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły;

 

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończonych kursach

 

 • wszystkie świadectwa pracy ( świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy ) oraz książeczkę wojskową w przypadku osób, które odbywały służbę wojskową;

 

 • w przypadku braku świadectw pracy – zaświadczenie o okresie zatrudnienia z informacją o wymiarze czasu pracy, urlopie bezpłatnym i wychowawczym;

 

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności );

 

W przypadku nieaktualnej informacji w dowodzie osobistym dotyczącej zameldowania:

 

 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy;

 

W przypadku, gdy w dowodzie osobistym znajduje się adres z poza terenu działania tutejszego urzędu:

 

 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie działania tutejszego urzedu z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy;

 

W przypadku posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

 • wszystkie decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku braku informacji w CEiDG );
 • wszystkie decyzje potwierdzające wykreślenie z rejestru działalności gospodarczych ( w przypadku braku informacji w CEiDG );
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

 

W przypadku osób, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej:

 • potwierdzenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ( w przypadku braku informacji w CEiDG );

 

W przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej:

 

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

 

W przypadku osób, które figurowały we wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej:

 

 • wszystkie wpisy do KRS potwierdzające likwidację spółki lub wyłączenie z niej jako wspólnika;

 

W przypadku osób, które pobierały po ustaniu zatrudnienia :

 • zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenie rehabilitacyjne -zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobieranego zasiłku lub świadczenia ze wskazaniem podstawy wymiaru tego zasiłku i świadczenia;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniowa, rentę socjalną - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania renty;

 

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy :

 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość wynagrodzenia brutto ( w rozbiciu na poszczególne miesiące ) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych ( zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków );

 

W przypadku osób zatrudnionych w ramach:

 • umowy zlecenie, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług - zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach;
 • umowy o dzieło – umowy o dzieło lub zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy;
 • umowy o pracę nakładczą - zaświadczenie o miesięcznym dochodzie;

 

W przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy uaktywniającej :

 • umowa uaktywniająca oraz zaświadczene z ZUS-u potwierdzające świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej;

 

W przypadku osób, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres sprawowania osobistej opieki;

 

W przypadku osób, które odbywały karę pozbawienia wolności:

 • świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego;
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w czasie pozbawienia wolności;
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość wynagrodzenia w kwocie brutto ze wskazaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach;

 

W przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej:

 • zaświadczenie potwierdzające powierzchnię nieruchomości rolnej w ha przeliczeniowych;

 

W przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu w KRUS:

 • zaświadczenie lub decyzja potwierdzająca podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników;

 

W przypadku osób, które odbywają praktykę absolwencką:

 • umowa o praktykę absolwencką ;

 

W przypadku osób, które zrezygnowały z nauki w systemie dziennym:

 • dokument ( decyzja lub zaświadczenie ) potwierdzający skreślenie z listy słuchaczy, studentów;

 

W przypadku osób, które uzyskały absolutorium, lecz nie obroniły pracy magisterskiej oraz nie mają wyznaczonego terminu ewentualnej obrony :

 • zaświadczenie z uczelni o uzyskanym absolutorium z informacją o nie wyznaczonym terminie obrony;

 

W przypadku pobierania renty rodzinnej:

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres oraz wysokość pobieranej renty rodzinnej lub decyzję ZUS potwierdzającą utratę uprawnień do renty rodzinnej;

 

W przypadku osób, które dokonały wyboru pobierania renty rodzinnej, w sytuacji gdy nastąpił zbieg prawa dotej  renty z prawem do renty z tytułu niezdolności:

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania w/w świadczenia;

 

W przypadku pobierania świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłku stałego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania:

 • decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;

 

W przypadku osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat:

 • akt urodzenia dziecka;

 

W przypadku osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia:

 • akt urodzenia dziecka oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż PUP:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub stażu;

 

W przypadku przeciwwskazań lekarskich do pracy:

 • zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac;

 

W celu potwierdzenia i uznania okresu pracy w państwach Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osoba rejestrująca się poza dokumentami do rejestracji osób bezrobotnych powinna przedłożyć w dniu rejestracji dokument U1/formularz E 301- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie oraz wykonywanie pracy na własny rachunek przebyte w krajach UE/EOG.

Dokument U1/Formularz E 301 wystawia instytucja właściwa danego państwa. 

W przypadku braku dokumentu U1/formularza E 301, niezbędne będą wszystkie dokumenty zawierające informacje, które pozwolą zidentyfikować dane osoby rejestrującej się po pracy za granicą, takie jak :

 • nazwa i adres pracodawcy zagranicznego
 • zajmowane stanowisko
 • okres pracy
 • numer ubezpieczenia lub numer podatkowy

 

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na zasadach prawa polskiego w oparciu o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej.


Dokument U1/ formularz E 301 wraz z dokumentacją i wnioskiem o przyznanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia przesyłany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który jest organem właściwym do orzekania w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny nie dokonuje się w przypadku :

1. nieprzedłożenia następujących dokumentów :

- dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości

- odpowiednio : świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje

lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń

- świadectw pracy i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów

ustawy,

- dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

oraz odmowy złożenia oświadczenia, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy;

2. odmowy przekazania wymaganych danych;

3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

 

Rejestracji można dokonać w stanowiskach od 1 do 6 :

 

Stanowisko 1 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet

Stanowisko 2 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet, oraz rejestracja osób niesłyszących

Stanowiska od 3 do 6 po wcześniejszym pobraniu numerka z maszyny

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:33:19)
Zredagowana przez: Iwona Kowalczyk (2015-03-25 08:21:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-powracajacych-z-zatrudnienia-w-krajach-ue-eog/52