Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Aby dokonać rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukująca pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych urzędów pracy [ § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia ].

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy [ § 8 ust 1 pkt. 1rozporządzenia ].

 

 

Osoba rejestrująca się jako poszukująca pracy przedkłada pracownikowi urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

 

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL, ( osoba, która nie posiada żadnego zameldowania powinna mieć w dowodzie osobistym w miejscu adresu adnotację brak, lub decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego ), w przypadku cudzoziemców kartę stałego lub czasowego pobytu;

 

  • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły;

 

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończonych kursach

 

  • wszystkie świadectwa pracy ( świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy )

 

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności );

 

W przypadku przeciwwskazań lekarskich do pracy:

  • zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac;

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku :

1. nieprzedłożenia następujących dokumentów :

  • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
  • odpowiednio : świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń
  • świadectw pracy i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  • dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopnie niepełnosprawności,

2. odmowy przekazania wymaganych danych;

3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

 

PODSTAWA PRAWNA : § 2 ust. 2 pkt. 1, § 8 ust 1 pkt. 1 , § 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299 )

 

 

Rejestracji można dokonać w stanowiskach od 1 do 6 :

 

Stanowisko 1 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet

Stanowisko 2 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet, oraz rejestracja osób niesłyszących

Stanowiska od 3 do 6 po wcześniejszym pobraniu numerka z maszyny

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Iwona Kowalczyk (2015-03-25 08:25:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56