Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia

Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 r. ż.  jest to wsparcie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy, ktory zatrudni osobę bezrobotną powyzej 50 roku życia.

Okres, przez ktory pzrysługuje dofinansowanie wynagrodzenia wynosi:

  1. 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończł 60 r.ż.

UWAGA
Informujemy, iż wnioski o subsydiowanie zatrudnienia rozpatrywane są w oparciu o oferowane stanowisko pracy i możliwość skierowania odpowiednich osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie. Oznacza to, iż nie ma możliwości wskazania we wniosku kandydata do zatrudnienia w ramach form subsydiowanych.

Wysokość pomocy finansowej: dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyzszej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia z apracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca lub przedsiębiorca zobowiazany jest do dalszego zatrudnienia bezrobotnego odpowiednio przez okres:

  • 6 miesięcy w przypadku skierowania osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat, a nie ukończła 60 r.ż.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W przypadku niewywiązania się z warunku dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz nieutrzymanai zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środkow od dnia wyplaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiazania umowy o pracę pzrez skierowanego bezrobotnego, rozwiazania z nim umowy o pracę na podst. art. 52 ustawy z dn. 26.06.1974 r.  - Kodeks pracy lub wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem  albo przed uplywem okresu odpowiednoi 6 lub 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Strona dodana przez: Karina Wolska (2014-09-19 12:21:03)
Zredagowana przez: Daria Staś (2019-03-14 08:57:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/dofinansowanie-wynagrodzenia-osob-powy%C5%BCej-50-roku-%C5%BCycia/264