Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

I Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:

1) w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku stanowi wówczas różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 cyt. ustawy, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi wówczas do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

II Dodatek aktywizacyjny przysługuje po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku , jednak nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia do:

- ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w pkt 1,

- ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.

III Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

IV Warunkiem płatności dodatku aktywizacyjnego jest przedłożenie w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

- zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za każdy miesiąc kalendarzowy, za który przysługuje dodatek

- w przypadku, o którym mowa w pkt I. 1 zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia za każdy miesiąc kalendarzowy, za który przysługuje dodatek

V W przypadku nie przedłożenia w/wymienionego zaświadczenia wypłata dodatku aktywizacyjnego zostanie wstrzymana.

VI W przypadku zakończenia pracy przed upływem maksymalnego okresu pobierania dodatku aktywizacyjnego, dodatek aktywizacyjny nie przysługuje po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu innej pracy zarobkowej.

VII W przypadku zawarcia kolejnych umów związanych ze świadczeniem pracy, warunkiem kontynuacji wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest ciągłość pracy u pracodawcy u którego bezrobotny podjął pracę tracąc status bezrobotnego lub zawarcie kolejnej umowy u innego pracodawcy, przy czym przerwa w zatrudnieniu może obejmować tylko ustawowe dni wolne od pracy.

VIII Dodatek aktywizacyjny podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w w/w ustawie.

IX Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1) skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art.46 ust.1 pkt 1;

2) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

3) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

4) przebywania na urlopie bezpłatnym.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje również, gdy:

1) między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy;

2) kolejna umowa jest zawierana z innym niż dotychczas pracodawcą, a między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy i dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy;

3) w trakcie świadczonej pracy nastąpiło tymczasowe aresztowanie.

X Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż jest zobowiązany do poboru miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od naliczonego dodatku aktywizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U.       z 2016r., poz. 2032 ze zm. ).

Zaliczkę pobiera się w wysokości 18% przychodu i pomniejsza o 1/12 kwoty wolnej od podatku.

W związku z powyższym osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny powinna o tym fakcie powiadomić pracodawcę na podstawie pisemnego oświadczenia.

 

Podstawa prawna:

Art. 48 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j.  Dz. U. z 2017r., poz. 1065 ze zm. ) oraz § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1189 )

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Iwona Kowalczyk (2017-11-27 12:44:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80