Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon stażowy

Bon stażowy

Kto może otrzymać bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Termin bonu stażowego określa starosta.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

 

W ramach bonu stażowego starosta finansuje

  • koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu- w formie ryczałtu, do wysokości

600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,

  • koszt niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto wykonawcy badania
  • stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1

 

Premia dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii, o której mowa w art. 66l ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

 

Szczegółowych informacji udziela

Pani Mirella Czech-Słaby – pok. Nr 15. tel. 77 44 21 350

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-09-19 10:35:32)
Zredagowana przez: Mirella Czech Słaby (2015-12-30 08:21:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/263