Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Wnioski można składać u doradcy klienta od dnia 16 stycznia 2018 r.

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia na podstawie umowy PUP może przyznać bon na zasiedlenie, w związku z pojęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

Wysokość przyznanego bonu

Zgodnie z Uchwałą nr 3/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu z dnia 18.12.2017 r. w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na 2018 rok po uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wstępnych zapowiedzi dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy na rok 2018 i ich podziału ze względu na rodzaj i przeznaczenie bony na zasiedlenie będą przyznawane w wysokości maksymalnie 6 000,00 zł na koszty związane z zamieszkaniem, tj. opłaty za wynajem, media.

 


Obowiązki bezrobotnego

Bezrobotny, po otrzymaniu bonu na zasiedlenie jest zobowiązany:

- do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie, iż miejscowość w której zamieszkał w związku   
z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jest oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie;

- do 7 dni, od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej;

- do 7 dni, od dnia podjęcia nowego lub kolejnego (w przypadku gdy pierwsza umowa o pracę lub pierwsza umowa zlecenie zawarta była na okres krótszy niż 6 miesięcy) zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o podjęciu nowego lub kolejnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania.

- do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Obowiązek zwrotu otrzymanych środków

Zwrot środków następuje w terminie 30 dni od doręczenia wezwania:

  • w całości w sytuacji gdy nie zostanie dostarczony dokument potwierdzający zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej oraz nie zostaną złożone inne wymagane dokumenty i zaświadczenia wymienione w umowie
  • częściowo, tj. proporcjonalnie do udokumentowanego okresu zatrudnienia.

Szczegółowych informacji udziela

Pani Dominika Zachara - Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 3. tel. 77 44 21 880

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: Daria Staś (2015-01-13 08:08:25)
Zredagowana przez: Anna Ligaj-Pach (2018-01-16 10:40:23)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/272