Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012

BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012

31 grudnia 2012 r. zakończono realizację programu

„BEZROBOTNI – TO NIE MY”

Program Specjalny realizowany jest ze środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego samorządu powiatu oraz rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Cel programu: zapewnienie zatrudnienia 18 osobom bezrobotnym, które pomimo zastosowania ustawowych usług i instrumentów rynku pracy w dalszym ciągu pozostają bez zatrudnienia. Główną ideą programu było pokonanie barier w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby powyżej 50 roku życia poprzez zastosowanie złożonych form wsparcia.

 

Całkowita wartość wydatków programu: 451 827,69 zł

 

Czas realizacji programu: 31 maja – 31 grudnia 2012 r.

 

Grupa docelowa: Uczestnikami programu były osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, w stosunku do których stosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • bez kwalifikacji zawodowych,
 • bez wykształcenia średniego.

 

Działania: w ramach programu oferowaliśmy następujące formy wsparcia:

 • Wsparcie doradcze – spotkania z doradcą zawodowym w celu ustalenia predyspozycji i możliwości wykonywania zawodu przez danego uczestnika programu.
 • Warsztaty „JAK UTRZYMAĆ PRACĘ” – głównym celem warsztatów było wsparcie uczestników zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Wsparcie to obejmowało zarówno element treningu osobistego, jak i treningu umiejętności przydatnych podczas kontaktów z pracodawcą i innymi pracownikami. Ponadto miało na celu zniwelowanie bariery niewiary w siebie samego i odnalezienia się w nowych warunkach.
 • Staże – 3 – miesięczne staże w miejscu pracy celem zdobycia praktycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto miało zwiększyć szansę na dalsze zatrudnienie. Poprzez tą formę wsparcia chcieliśmy zminimalizować barierę braku kwalifikacji zawodowych, a zarazem chęć ich podnoszenia.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – stworzenie nowych miejsc pracy dla uczestników programu. Zastosowanie tej formy wsparcia było przełamaniem bariery u pracodawców przed zatrudnianiem osób starszych.
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż – zastosowanie tego instrumentu miało na celu przełamanie barier komunikacyjnych (mobilności).
 • Specyficzny element wspierający zatrudnienie premia motywacyjna – aby pokonać barierę niskich płac oraz dyskomfort z obawy przed uratą dopłat z opieki społecznej wypłacano premię motywacyjną w wysokości 3 300,00 zł brutto za podjęcia zatrudnienia przez uczestnika na okres minimum 6 miesięcy na pełny etat na umowę o pracę. Element ten był formą zachęty rzetelnego podejścia do pracy jak i próbą wyrównania dysproporcji pomiędzy osobami pracującymi a uczestnikami programu, którzy to zatrudnienie dopiero podejmują.

 

Osiągnięte rezultaty:

 • nabycie przez 19 uczestników niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażu zawodowym,
 • uzyskanie zatrudnienia przez 17 uczestników w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • spadek liczby bezrobotnych o 17 osób (89,5 % efektywność zatrudnieniowa).

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:49:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/bezrobotni-to-nie-my-program-specjalny-2012/219