Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
http://pup.opole.pl/strona/6-1-3-po-kl-2011-herkules/199

6.1.3 PO KL 2011 - Herkules

 

31 grudnia 2011 roku zakończono realizację kolejnego etapu projektu

 

„HERKULES"

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Ponadto projekt zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

 

Wartość projektu: 3 160 065,96 zł.

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 609 osób bezrobotnych, spośród których 294 osoby stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, 84 osoby po 50-tym roku życia, 150 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a 23 osoby niepełnosprawne.

 

Działania:

 

 

 

- 26 osób skorzystało z dwóch form wsparcia.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 609 osób uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 377 osób podjęło pracę (63,8 % efektywności).