Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 1.1.1 PO WER 2018 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)"

1.1.1 PO WER 2018 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)"

31 grudnia 2018 roku zakończono realizację projektu

pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)"

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 380 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim, w związku z powstałymi oszczędnościami w sumie w ramach projektu zaktywizowano 438 osób bezrobotnych.

 

Wartość projektu: 3 606 718,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE 3 039 178,90 PLN

 

Okres realizacj projektu: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze staży i środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu zastosowano następujące działania:

 • STAŻE - z propozycji staży skorzystało 371 uczestników, spośród których 303 osoby zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 68 osób przerwało go, w tym 44 z powodu podjecia pracy.
  Na tą formę wsparcia wydano 2 287 575,34 PLN.

 

 • ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 67 uczestników przy wsparciu finansowym zdecydowało się na podjęcie działalności gospodarczej.
  Na tę formę wsparcia wydano 1 306 819,36 PLN.

 

Wszyscy uczestnicy projektu tj. 438 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostali obęci Indywidualnym Planem Działania.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 371 osób podjęło pracę.

 

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

Zakładane efekty realizacji projektu zostały zrealizowane. Rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez:

 • 79,17% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne ,osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)),którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej)
 • 77,39% uczestników pozostałych nie należących do ww. grupy, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

Opole, 13.02.2019

__________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowne w PUP w Opolu, do 30 roku życia, zainteresowane odbyciem stażu ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór staży.

 • Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ZAPRASZAMY do składania wniosków w siedzibie PUP Opole, pok. nr 17.

Na dzień dzisiejszy - okres trwania stażu wynosi 3 miesiące.

Wymóg dot. zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu - oferta pracy na okres minimum 3 miesięcy (tylko i wyłącznie umowa o pracę na co najmniej ½ etatu)

 

Opole, 14.08.2018 r.

 

 


 

Aktualizacja: 13 sierpień 2018

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt

pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)”

w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu SpołecznegoCel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 380 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim


Projekt skierowany jest do

Osób młodych w wieku 18 – 29 lat (liczone do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET, w tym do:

 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych

 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która spełnia
łącznie 3 następujące warunki:

1) nie pracuje,

2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET,

3) nie szkoli tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych)

 

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu

Rekrutacja do projektu trwa w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018

 • usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 50 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
 • staże – dla 330 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)

 

Zakładane efekty realizacji projektu

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 39% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne ,osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)),którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej)
 • 54% uczestników pozostałych nie należących do ww. grupy, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

Wartość projektu w roku 2018


Całkowita wartość projektu: 3 606 718,96 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 039 178,90 zł

 

Okres realizacji projektu

01.01.2017-31.12.2018

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Opolu przy ul. mjr Hubala 21 u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 44 21 570 - koordynator projektu - Joanna Siczewska.

 

 

 


 

 

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu
i powiecie opolskim (IV)”

 

Współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      W ramach Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do 380 osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych (87 osób) oraz osób z niepełnosprawnościami
(1 osoby). Głównym celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie:

- staże – dla 330 osób;

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 50 osób;

- indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu tj. 380 osoby;

- usługi poradnictwa zawodowego – dla wszystkich uczestników projektu tj. 380 osoby.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 39% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. z niepełnosprawnościami, os. dług. bezrob.,os. z niskimi kwalif. (do poziomu ISCED 3)),którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej) i 54% uczestników pozostałych nie należących do ww. grupy, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

        

 

Czas trwania projektu 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu: 3 606 718,96 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 039 178,90 zł.

 

Strona dodana przez: Joanna Siczewska (2017-01-11 08:49:23)
Zredagowana przez: Joanna Siczewska (2019-02-13 12:20:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/1-1-1-po-wer-2018-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iv)-/293