Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » "MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013

"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013

 

"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny

realizowany był ze środków Funduszu Pracy - wkładu własnego samorządu powiatu i rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Cel programu: Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia z wykształceniem wyższym, które pomimo zastosowania ustawowych usług i instrumentów rynku pracy w dalszym ciągu pozostają bez zatrudnienia. Główną ideą programu było pokonanie barier w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby młode do 30 roku życia poprzez zastosowanie złożonych form wsparcia.

 

Całkowita wartość programu: 1 053 300,00 zł

 

Czas realizacji: 07 maja 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.

 

Grupa docelowa: Uczestnikami programu były w pierwszej kolejności osoby bezrobotne w stosunku, do których stosowane były wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy, które okazały się niewystarczające do powrotu ich na rynek pracy, bądź utrzymania zatrudnienia. Zgodnie z założeniami uczestnikami programu mogły być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP w Opolu;
 • były osobami w wieku do 30 roku życia;
 • posiadały wykształcenie wyższe;
 • spełniały wymogi określone w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

 

W ramach programu oferowaliśmy następujące formy wsparcia:

 

„MODUŁ STAŻOWY” dla 61 osób:

 • Wsparcie doradcze - IPD – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu ustalenia predyspozycji i możliwości wykonywania zawodu przez danego uczestnika programu. Dla każdego uczestnika został przygotowany Indywidualny Plan Działania.
 • Zajęcia aktywizacyjne – grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć aktywizacyjnych. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy mogli: zmienić swoje podejście do poszukiwania pracy i samej pracy w nowej rzeczywistości ekonomicznej na podejście pozytywnie-realne, lepiej radzić sobie ze stresem związanym z podjęciem zatrudnienia i samą pracą, zwiększyć szansę na osiągnięcie zadowolenia ze znalezionej pracy.
 • Staż – 5-cio miesięczne staże w miejscu pracy celem zdobycia praktycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. Poprzez tą formę wsparcia zminimalizowaliśmy barierę braku doświadczenia zawodowego i zwiększyliśmy szansę na dalsze zatrudnienie.
 • Specyficzny element wspierający zatrudnienie – „Bon wizerunkowy” – aby pokonać barierę wizerunkową, wymagającą często podłoża finansowego uczestnicy Modułu stażowego otrzymali „Bon wizerunkowy” w wysokości 300,00 zł na dofinasowanie rzeczy pozytywnie wpływających na wizerunek z jednej strony i przydatnych/ użytecznych w miejscu pracy z drugiej.
 • Specyficzny element wspierający zatrudnienie „Jednorazowa premia za zatrudnienie” – aby zachęcić pracodawców do zatrudnienia uczestników programu po zakończeniu stażu wypłaciliśmy pracodawcy premię w wysokości 2 700,00 zł brutto. Premię otrzymali pracodawcy, którzy zatrudnili uczestnika programu na okres minimum 3-ch miesięcy na pełny etat. Zdecydowaliśmy się na taką formę specyficznego elementu wspierającego zatrudnienie, która jest najbardziej adekwatna do obecnych realiów rynkowych, a tym samym jej wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zatrudnienia był znaczący. Ponadto wypłacono premię zatrudnieniową w wysokości 2 700 zł brutto uczestnikom, którzy znaleźli zatrudnienie na pełny etat na okres co najmniej 3 miesięcy u pracodawcy, u którego nie odbywali stażu.
 • Pośrenictwo pracy – uczestnicy, którzy nie zostali zatrudnieni bezpośrednio po stażu lub sami nie znaleźli sobie zatrudnienia w okresie pierwszego miesiąca po jego ukończeniu zostali objęci opieką ze strony pośredników pracy. Położony został nacisk, aby świadczone w ramach pośrednictwa pracy usługi miały charakter maksymalnie intensywny i zindywidualizowany.

„MODUŁ DOTACYJNY” dla 21 osób:

 • Wsparcie doradcze - IPD – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu ustalenia predyspozycji i możliwości wykonywania zawodu przez danego uczestnika programu. Dla każdego uczestnika został przygotowany Indywidualny Plan Działania.
 • Szkolenie „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – szkoleniem zostali objęci wszyscy uczestnicy modułu. Dzięki szkoleniu zniwelowana została wśród uczestników modułu dotacyjnego bariera braku lub poważnych deficytów wiedzy dotyczącej samodzielnego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Przyznanie dofinasowania na podjęcie działalności gospodarczej – wszyscy uczestnicy modułu dotacyjnego otrzymalio jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej maksymalnie 21 500,00 zł na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem niezbędnych narzędzi/ sprzętów do prowadzenia zaplanowanej działalności.
 • Specyficzny element wspierający zatrudnienie – „Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów ZUS” – aby ograniczyć ryzyko braku płynności finansowej często charakterystyczny dla młodych firm w pierwszych miesiącach wszyscy uczestnicy modułu dotacyjnego otrzymali wsparcie finansowe – jednorazowo w wysokości 1 242,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ZUS za pierwsze 3 miesiące działania.

W efekcie realizacji

 • nabycie przez 60 uczestników niezbędnych kwalifikacji do efektywnego poszukiwania pracy poprzez uczestnictwo w zajęciach aktywizujących,
 • nabycie przez 61 uczestników niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażu zawodowym,
 • nabycie przez 21 uczestników kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uczestnictwo w szkoleniu „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”,
 • podjęcie działalności gospodarczej (samozatrudnienia) przez 21 uczestników,
 • uzyskanie niesubsydiowanego zatrudnienia przez 56 uczestników,
 • spadek liczby bezrobotnych o 77 osób,
 • wskaźnik efektywności zatrudnienia programu wynosi 93,9 %.
Strona dodana przez: Joanna Siczewska (2014-02-24 11:38:55)
Zredagowana przez: Joanna Siczewska (2014-05-14 14:10:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-mlodzi-i-zdolni-program-specjalny-2013/251