Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018


Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, powyżej 29 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podwyższeniem lub przekwalifikowaniem poprzez udział w szkoleniu zawodowym ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, celem złożenia wniosku.
 • Integralną częścią wniosku jest oświadczenie pracodawcy gwarantujące zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy lub deklaracja rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu.
 • Pomocy w wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia udziela doradca zawodowy.

 

Nabór na tą formę wsparcia został już w tym roku zakończony - zapraszamy w przyszłym roku tj. 2019 do udziału w kolejnym projekcie, którego szczegóły pojawią się z początkiem 2019 roku.

Opole, 04.10.2018 r.

 


 

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, powyżej 29 roku, zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na podjęcie własnej działalności gospodarczej ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta.
 • Wnioski o dotację należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) w okresie od 27 do 29 sierpnia 2018 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 4.

 

Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000,00 złotych brutto.

  

Opole, 20.08.2018 r.

 


 

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, powyżej 29 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podjęciem pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór stanowisk pracy.
 • Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby skierowanej przez tut. urząd ZAPRASZAMY do składania wniosków w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 3.

 

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20 000,00 złotych brutto.

 

Nabór na tą formę wsparcia został już w tym roku zakończony - zapraszamy w przyszłym roku tj. 2019 do udziału w kolejnym projekcie, którego szczegóły pojawią się z początkiem 2019 roku.

Opole, 04.10.2018 r.

 


 

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, powyżej 29 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane odbyciem stażu ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór staży.
 • Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ZAPRASZAMY do składania wniosków w siedzibie PUP Opole, pok. nr 17.

Na dzień dzisiejszy - okres trwania stażu wynosi 3 miesiące.

Wymóg dot. zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu - oferta pracy na okres minimum 3 miesięcy (tylko i wyłącznie umowa o pracę na co najmniej ½ etatu)

 

Nabór na tą formę wsparcia został już w tym roku zakończony - zapraszamy w przyszłym roku tj. 2019 do udziału w kolejnym projekcie, którego szczegóły pojawią się z początkiem 2019 roku.

 

Opole, 04.10.2018 r.

 


 

Aktualizacja: 20 sierpień 2018

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt

pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)”

w ramach Działania 7.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego



Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 567 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim


Projekt skierowany jest do

Osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należace do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiet (335 osób);
 • osób z niepełnosprawnościami (18 osób);
 • osób po 50 roku życia (60 osób);
 • osób długotrwale bezrobotnych (129 osób);
 • osób o niskich kwalifikacjach (250 osób);
 • osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (62 osoby).

 

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu

Rekrutacja do projektu trwa w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

 • usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu;
 • staże – dla 332 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • szkolenia zawodowe - dla 70 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 90 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami);
 • prace interwencyjne - dla 30 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - dla 45 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta).

 

Zakładane efekty realizacji projektu

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 44% uczestników będących w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety i osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)), którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej);
 • 56% uczestników pozostałych nie należących do ww. grup, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

Wartość projektu w roku 2018


Całkowita wartość projektu: 5 662 576,65 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 813 189,84 zł

 

Okres realizacji projektu

01.01.2018-31.12.2018

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Opolu przy ul. mjr Hubala 21 u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 44 21 570 - koordynator projektu - Tomasz Hrycaj.

 

 


 

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)”

  

Współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

W ramach Działania 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 skierowany jest do 567 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety (335 osób), osoby z niepełnosprawnościami (18 osób), osoby po 50 roku życia (60 osób), osoby długotrwale bezrobotne (129 osób), osoby o niskich kwalifikacjach (250 osób) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (62 osoby). Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim przez udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie:

- staże – dla 332 osób;

- szkolenia zawodowe – dla 70 osób;

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 90 osób;

- prace interwencyjne – 30 osób;

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 45 osób;

- indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu tj. 567 osób;

- usługi poradnictwa zawodowego – dla wszystkich uczestników projektu tj. 567 osób.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 44 % uczestników będących w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety i osoby z niskimi kwalifikacjami i 56 % dla pozostałych uczestników nienależących do ww. grup.

 

Czas trwania projektu 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu 5 662 576,65 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 813 189,84 zł.

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2017-02-08 10:14:46)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2018-10-04 10:29:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iv)-rpo-2018/301