Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - PO WER 2019

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - PO WER 2019

 

 

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt

pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)”

w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 305 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim


Projekt skierowany jest do

Osób młodych w wieku 18 – 29 lat (liczone do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET, w tym do:

 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych

 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która spełnia łącznie 3 następujące warunki:

1) nie pracuje,

2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET,

3) nie szkoli tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych)

 

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu

Rekrutacja do projektu trwa w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

 • usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
 • staże – dla 255 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 50 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

 

 

Zakładane efekty realizacji projektu

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 42% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne ,osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)),którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej)
 • 57% uczestników pozostałych nie należących do ww. grupy, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

 

Wartość projektu w roku 2019


Całkowita wartość projektu: 3 109 929,18 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 621 047,99 zł

 

 

Okres realizacji projektu

01.01.2019-31.12.2019

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Opolu przy ul. mjr Hubala 21 u swojego doradcy klienta oraz pod numerami telefonu: 77 44 21 570 - koordynator projektu - Joanna Siczewska.

Opole, 01.01.2019 r.

___________________________________________________________________________

STAŻ

 

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Opolu, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, zainteresowane odbyciem stażu ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór staży.

 • Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ZAPRASZAMY do składania wniosków w siedzibie PUP Opole, pok. nr 17

 

Okres trwania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Wymóg dot. zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu - oferta pracy na okres minimum 3 miesięcy (tylko i wyłącznie umowa o pracę na co najmniej ½ etatu)

 

Opole, 01.01.2019 r.

 

___________________________________________________________________________

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Opolu, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta.
 • W związku z trwającymi w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pracami dotyczącymi opracowania nowych zasad rozliczania podatku VAT od dotacji dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wydatkowanych w 2019 r. w ramach PO WER 2014-2020, PUP w Opolu wstrzymuje co najmniej do 01.03.2019 r. nabór wniosków o dotacje.

 

Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000,00 złotych brutto.

 

Opole, 01.01.2019 r.

 

 

 

Informacje na temat projektu znajdują się pod linkiem: 

http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(v)-po-wer-2019/315

 

 

 

 

Strona dodana przez: Joanna Siczewska (2019-01-02 13:31:40)
Zredagowana przez: Joanna Siczewska (2019-01-02 13:34:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(v)-po-wer-2019/315