NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-16.03.2018r. odbędzie się i nabór „Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”.

Kwota środków limitu KFS na rok 2018 wynosi 700 000,00zł.

Aktualny regulamin przyznawania dofinansowania ze środków KFS, wniosek, wzór umowy i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce dokumenty do pobrania → Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 8, pok. nr 2.

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie w formie tradycyjnej/papierowej, wypełnione na właściwym druku, w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 8, pok. nr 2 w terminie od 14 do 16 marca 2018 w godzinach od 08.00 do 14.00.

Wnioski złożone w formie elektronicznej (e-mail) a także złożone w innym terminie lub miejscu niż w/wymieniony, lub przesłane drogą pocztową, a także wypełnione na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków oraz konieczność zawarcia umów przed terminem rozpoczęcia kształcenia, wnioskowane kształcenie ustawiczne objęte dofinansowaniem ze środków KFS powinno rozpoczynać się nie wcześniej niż w drugiej połowie maja br.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018, określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przyjmuje, że w 2018 roku środki KFS przeznaczone zostaną na finansowanie działań określonych w art. 69 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy (Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Decyzja urzędu zostanie podjęta na podstawie jakiegokolwiek wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy );
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca ubiegający się w 2018 r. o przyznanie środków KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z powyższych priorytetów.

Szczegółowy wykaz zawodów deficytowych powiatu opolskiego i miasta Opole dostępny w załączniku – BAROMETR ZAWODÓW 2018 !!!

UWAGA: Dofinansowaniem ze środków KFS objęci zostaną tylko Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

DOBRA PRAKTYKA: Z uwagi na liczne braki formalne i błędy merytoryczne we „Wnioskach o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” składanych przez Pracodawców w latach ubiegłych, zapraszamy serdecznie wszystkich Pracodawców zamierzających ubiegać się o dofinansowanie ze środków KFS w 2018 r. do konsultacji dotyczących przygotowania Wniosku …        ( nie dłużej niż do 13.03.2018 r. ) z pracownikami urzędu – Panem Adamem Tatojem i Panią Joanna Piesik.

Szczegółowych informacji udziela:

Adam Tatoj i Joanna Piesik - tel. 77 / 44 23 204

Aktualność dodana przez: Adam Tatoj (2018-02-15 11:20:30) , zredagowana przez: Ewa Parcej (2018-03-19 07:14:23)
Data wydarzenia : 2018-03-09
Data publikacji : 2018-03-09

Pliki do pobrania