Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Staże

 

Staż

oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą;

 

powiatowy urząd pracy może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

 PUP może skierować do odbycia stażu:

- na okres od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia objętych II profilem pomocy

 - na okres od 3 do 6 miesięcy bezrobotnych powyżej 30 roku życia objęte II profilem pomocy

 Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program powinien określać:

  1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
  2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
  3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  5. opiekuna osoby objętej programem stażu.

 Pracodawca po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Urząd wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

 Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

 Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Forma aktywizacji dodana przez: Anna Myk (2015-11-02 12:50:28) , zredagowana przez: Anna Myk (2019-01-16 09:08:12)
Data wydarzenia : 2018-01-03
Data publikacji : 2018-01-03

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/forma-aktywizacji/23/sta%C5%BCe