PROSZĘ PODAĆ DANE W CELU WERYFIKACJI

Imię i nazwisko: *
Podaj dwie pierwsze i dwie ostatnie cyfry PESEL: *
Adres e-mail:

WYBIERZ DOKUMENT DO WYSŁANIA

UZUPEŁNIJ DOKUMENT

Informuję, iż w miesiącu 2019.r uzyskałem(am) przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj.
Informuje, iż od dnia podjąłem (ęłam) działalność gospodarczą.
Informuję, iż od dnia podjąłem(ęłam) pracę na umowę o .
Źródło pozyskania oferty pracy : .
Miejsce podjęcia pracy (nazwa firmy): .
Informuję, iż od dnia nabyłem (am) prawo do prenty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia z pracę, tj. .
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do emerytury.
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do zasiłku stałego.
Zgłaszam podjęcie nauki w systemie dziennym od dnia .
Proszę o wyrejestrowanie od dnia .
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do renty socjalnej.
Zgłaszam wyjazd powyżej 10 dni od dnia .