Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY SKIEROWANEJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 do 18 kwietnia 2019 r. odbędzie się „Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

W ramach naboru planuje się wyposażyć 14 stanowisk pracy dla bezrobotnych od 30 roku życia.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 27 000,00 zł.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego od 30 roku życia proszone są o składanie ,,Wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” wraz z wymaganymi załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 3, tel. 77 44 21 880.

UWAGA

„Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przyznawania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym” oraz Wniosek wraz z załącznikami, dostępne są poniżej i na stronie www.pup.opole.pl w zakładce dokumenty do pobrania → Pracodawcy i przedsiębiorcy → Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków o refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odbędzie się w okresie od 5 do 7 sierpnia 2019 roku.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Ligaj-Pach i Dominika Zachara 77 44 21 880

 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy
w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Refundacja przyznawana jest na podstawie złożonego „Wniosku o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”. Informacja o terminach naborów wniosków w PUP Opole zamieszczana jest
na stronie www.pup.opole.pl

Kto może wnioskować o zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

O refundację może wnioskować podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole
i niepubliczna szkoła, żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne.

Wnioskodawca musi spełniać między innymi następujące warunki:

1) W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły:

Prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.

2) W przypadku producenta rolnego:

Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON,Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.Zatrudniać w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

3) W przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne:

Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia
dokonanego przez żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne bądź na mocy porozumienia stron
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.Nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacaniem innych danin publicznych.

Wnioskodawca zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy może złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez osobę skierowaną.

Formy zabezpieczenia refundacji

Składając wniosek pracodawca określa jaką przyjmuje formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku nieutrzymania stanowiska pracy lub niezatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesięcy. Zabezpieczeniem może być:

akt notarialny o poddaniu się dobrowolnej egzekucji przez dłużnika, lubblokada środków na rachunku bankowym w tym utworzenie Depozytu Zablokowanego, lubporęczenie cywilne.

Wypłata refundacji

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez wnioskodawcę rozliczenia i udokumentowania poniesionych wydatków
w terminie określonym w umowie, oraz po zatrudnieniu na tym stanowisku na okres co najmniej 24 miesięcy:

skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy lub skierowanego opiekuna w połowie wymiaru czasu pracy,
w przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne po zatrudnieniu co najmniej
w połowie wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta,oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna
lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest maksymalna kwota doposażenia stanowiska pracy refundowana przez PUP w Opolu?

W ramach tego wsparcia aktualnie PUP w Opolu refunduje 27 000,00 zł na jedno stanowisko pracy przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 24 miesięcy.

2. Co pracodawca może refundować w ramach ww. wsparcia?

Ze środków Funduszu Pracy PUP w Opolu refunduje pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poniesione w szczególności na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania i mebli niezbędnych do utworzenia danego stanowiska pracy.

Natomiast refundacji między innymi nie podlega:

zakup ziemi,zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje,zakup nieruchomości, opłaty administracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia, koszty reklamy,zakup środków transportu, zakup automatów ( do gier zręcznościowych, do napojów)zakup towaru,koszty remontu lokalu, połaty eksploatacyjne( prąd, woda, telefon , czynsz, dzierżawa),zakup sprzetu/ruchomości od członków rodziny,opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia,zakup kasy fiskalnej.

3. Kiedy następuje zatrudnienie pracownika ?

Zatrudnienie osoby na refundowanym stanowisku pracy następuje po podpisaniu umowy z PUP i zakupie sprzętów wskazanych
w umowie oraz odbiorze stanowiska przez pracownika urzędu pracy.

4. Czy refundacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska prac jest pomocą
de minimis?

Refundacja dokonywana na rzecz Pracodawcy stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana ww. wnioskodawcom w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie może przekroczyć 200 000 EURO.

Uwaga

Szczegółowe warunki przyznawania refundacji określa „Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przyznawania
ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym”, dostępny w zakładce - dokumenty do pobrania.

W przypadku nieutrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty refundacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 77 44 21 880

 

Forma aktywizacji dodana przez: Adam Tatoj (2016-01-05 08:31:27) , zredagowana przez: Anna Ligaj-Pach (2019-04-16 09:45:21)
Data wydarzenia : 2019-01-08
Data publikacji : 2019-01-08

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/aktualnosc/26/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-skierowanej